>
Fa   |   Ar   |   En
   ارتباط بین رفتارهای کنترلی مربی، ناکامی از نیازهای روان‌شناختی، کاهش ارزشمندی ورزش، و میل به ادامه ورزش در ورزشکاران نوجوان  
   
نویسنده اقدسی محمدتقی ,احمدی اصغر
منبع مطالعات روان شناسي ورزشي - 1395 - شماره : 17 - صفحه:57 -70
چکیده    هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطة علّی بین رفتارهای کنترلی مربی، ناکامی از نیازهای روان‌شناختی و به تبع آن، کاهش ارزشمندی ورزش و میل به ادامة ورزش در ورزشکاران نوجوان بود. پژوهش به روش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی انجام شد. 350 نوجوان ورزشکار شهر تبریز (185 پسر و 165 دختر) با دامنه سنی 18-15 سال به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند و پرسش‌نامه‌ها را تکمیل کردند. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که رفتارهای کنترلی مربی به طور غیر‌مستقیم و از طریق ناکامی از نیازهای روان‌شناختی، پیش‌بین‌کننده مثبت کاهش ارزشمندی ورزش می‌باشد. با این وجود، ارتباط معناداری بین رفتارهای کنترلی مربی و میل به ادامة ورزش وجود ندارد. همچنین، ناکامی از نیازهای روان‌شناختی پیش‌بین‌کننده مثبت کاهش ارزشمندی ورزش و پیش‌بین‌کننده منفی میل به ادامة ورزش می‌باشد. درکل، یافته‌ها بیانگر نقش مهم رفتارهای کنترلی مربی و متغیرهای روان‌شناختی در عوامل مرتبط با مشارکت ورزشی ورزشکاران نوجوان می‌باشد.
کلیدواژه نظریه خودمختاری ,رفتارهای کنترلی مربی ,ناکامی از نیازهای روان‌شناختی ,کاهش ارزشمندی ورزش ,میل به ادامة ورزش
آدرس دانشگاه تبریز, دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه تبریز, دانشگاه تبریز, ایران
پست الکترونیکی asghar_ahmadi1991@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved