>
Fa   |   Ar   |   En
   فرآیند و کارکرد گیاهی   
سال:1395 - دوره:5 - شماره:17


  tick  اثر تنش شوری و سیلیکون تکمیلی بر خصوصیات مورفولوژیک و روابط یونی گیاه کلزا - صفحه:201-212

  tick  اثر متقابل امواج فراصوت بر رشد و تولید متابولیت در سلولهای Dunaliella Salina - صفحه:171-190

  tick  اثر متیل جاسمونات بر برخی پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نعناع فلفلی (Mentha Piperita L.) تحت تنش شوری - صفحه:157-170

  tick  اثر پیش‌تیمار بذر با اسید سالیسیلیک و پلی آمین‌ها بر فعالیت بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه بامیه تحت تنش دمای پایین - صفحه:145-155

  tick  اثرات ترکیب دگرآسیب کومارین بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه کاهو - صفحه:191-199

  tick  اثرات متقابل اترل و موینولین بر ترپنوئیدهای پلاستیدی گیاه شاهدانه (Cannabis Sativa) - صفحه:213-219

  tick  ارزیابی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زیره سبز (Cuminum Cyminum L.) تحت تاثیر سولفات آهن و روی - صفحه:41-51

  tick  بر هم کنش گلیسین‌بتائین برون‌زا و تنش کم‌آبی روی برخی صفات فیزیولوژیک گیاه گوجه ‌فرنگی (Lycopersicun Esculentum Mill.) - صفحه:109-119

  tick  بررسی اثر آلاینده‌های هوا بر فیزیولوژی و آناتومی برگ زبان گنجشک در محدوده کارخانه آلومینیوم ایران در شهر اراک - صفحه:83-94

  tick  بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره آبی کنگر فرنگی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان، فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز و غلظت درونی هورمون های گیاهی ریزوم اویار سلام ارغوانی در مرحله جوانه زنی - صفحه:75-82

  tick  بررسی تاثیر اسیدسالیسیلیک بر بهبود صفات مورفوفیزیولوژیک سه توده گیاه زنیان در منطقه دامغان - صفحه:235-243

  tick  بررسی فعالیت ایزوزایم‌های سوپراکسید دیسموتاز تحت شرایط مختلف تغذیه آهن در گیاه Aloe Vera - صفحه:29-39

  tick  بررسی نقش متانول در کاهش اثرات منفی تنش کم‌آبی از طریق سنجش شاخص‌های فتوسنتزی در گیاه عدس (Lens Culinaris Medik.) - صفحه:1-13

  tick  بهینه‌سازی پینه‌زایی و باززایی در گیاه دارویی به لیمو (Lippia Citriodora) - صفحه:53-61

  tick  تاثیر قارچ مایکوریزا بر برخی از صفات مورفوفیزیولوژیکی و عملکرد مرزه تابستانه Satureja Hortensis L. در شرایط تنش شوری - صفحه:15-28

  tick  تاثیر کاربرد کود هیومیک‌‌اسید، محلول‌پاشی برگی چای‌کمپوست و ورمی‌واش بر شاخص‌های رشد گلرنگ (Carthamus Tinctorius L.) - صفحه:221-234

  tick  تاثیر همزیستی میکوریزایی بر رشد، برخی صفات فیزیولوژیکی و تجمع کادمیوم در گیاه سیاهدانه (Nigella Sativa L.) - صفحه:133-143

  tick  مقایسه عملکرد فتوسیستم Ii در چهار رقم پایه ای پسته اهلی با استفاده از تکنیک فلورسانس کلروفیل در شرایط تنش خشکی - صفحه:95-108

  tick  واکنش های فیزیولوژیکی اکوتیپ های کرچک (Ricinus Communis L.) به تنش خشکی - صفحه:121-131

  tick  پاسخ‌های فیزیولوژیکی گیاه گشنیز(Coriandrum Sativum L.) به تری اکونتانول(Tria) در شرایط سمیت آرسنیک - صفحه:63-73
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved