>
Fa   |   Ar   |   En
   توسعه آموزش در علوم پزشکی   
سال:1393 - دوره:7 - شماره:14


  tick  آموزش آناتومی از طریق تلفن همراه در مقایسه باسخنرانی بر میزان یادداری دانشجویان پزشکی تاثیر بیشتری دارد - صفحه:94-103

  tick  ارزیابی شاخص های خدمات اجرایی ارتقای مرتبه ی علمی: دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی ایران - صفحه:20-30

  tick  بررسی ارتباط سرمایه ی فرهنگی با انگیزه ورود به دانشگاه و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان - صفحه:11-19

  tick  بررسی دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در خصوص آموزش مداوم غیر حضوری - صفحه:86-93

  tick  بررسی علل و راهکارهای فاصله ی تیوری و عمل در پرستاری از دیدگاه آموزش: یک مطالعه مروری - صفحه:72-85

  tick  بررسی نگرش اساتید دانشگاه علوم پزشکی جهرم نسبت به متغیرهای مرتبط با رضایت تحصیلی دانشجویان - صفحه:37-47

  tick  بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان پزشکی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز - صفحه:48-58

  tick  سنجش سطح سواد اطلاعاتی و مهارت های استفاده از منابع اطلاعاتی تحت وب در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 91-92 - صفحه:1-10

  tick  مقایسه ی نمرات دانشجویان پرستاری در امتحان بهداشت مادران و نوزادان در دو آزمون تشریحی و چند گزینه ای - صفحه:31-37

  tick  پاسخگویی پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین - صفحه:59-71
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved