>
Fa   |   Ar   |   En
   توسعه آموزش در علوم پزشکی   
سال:1398 - دوره:12 - شماره:35


  tick  Current English Language References Do Not Satisfy Medical Students’ Needs: A Study On The Vocabulary Of The English Language References And Questions In The Comprehensive Examination Of Basic Medical Sciences In Iran - صفحه:54-60

  tick  Integrating Community Services With Learning:An Approach To Soft Skills Development For Medical Students Universitas Padjadjaran - صفحه:61-66

  tick  اثربخشی برنامه مداخله ای باز آموزی اسنادی بر هیجانات تحصیلی و حل مساله در دانشجویان داروسازی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان - صفحه:36-46

  tick  ارتباط باورهای امید با فرسودگی تحصیلی، انگیزش تحصیلی و وضعیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم - صفحه:26-35

  tick  بررسی دیدگاه و رضایت دانشجویان دانشکده ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نسبت به رشته ی تحصیلی و آینده ی شغلی خود - صفحه:8-16

  tick  بررسی رابطه ی بین عناصر برنامه ی درسی و گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان علوم پزشکی (مطالعه ی موردی: دانشجویان علوم پزشکی) - صفحه:47-53

  tick  بررسی سبک‌های یادگیری دانشجویان دندانپزشکی مقطع بالینی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و تعیین ارتباط آن با میزان رضایتمندی از وضعیت آموزشی - صفحه:1-7

  tick  پیش بینی عملکرد تحصیلی با توجه به ابعاد هویت تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و شکفتگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی - صفحه:17-25
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved