>
Fa   |   Ar   |   En
   شناخت اجتماعی   
سال:1394 - دوره:4 - شماره:2


  tick  ارائه الگوی روابط علّی جهت گیری هدف تحصیلی و درگیری شناختی: نقش واسطه ای هیجان های تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی - صفحه:7-21

  tick  بررسی نسبت روایی محتوایی و سازه ای پرسشنامه انتظارات آموزشی در زمینه محتوای درسی الکترونیکی - صفحه:62-75

  tick  تاثیر آموزش خودکنترلی هیجانی بر کاهش پرخاشگری کلامی دانشجویان دانشگاه پیام نور - صفحه:124-136

  tick  تاثیر تفکر انتقادی و بافت موقعیتی در ادراک گفتمان با نقش تعدیل‌کنندگی خصوصیات شخصیت - صفحه:76-88

  tick  تعیین پایایی و روایی نسخه فارسی مقیاس دلسوزی برای زندگی دیگران - صفحه:35-47

  tick  عملکرد در قضاوت اخلاقی شخصی و غیر‌شخصی بر اساس ابعاد تجارب هیجانی زیرآستانه‌ای مثبت و منفی - صفحه:48-61

  tick  کفایت هیجانی در دختران نوجوان بر اساس بهزیستی ادراک شده - صفحه:137-153

  tick  مقایسه شناخت اجتماعی کودکان دختر خانواده‌های تک‌فرزند و چند فرزند 5 و 7 ساله شهر اصفهان - صفحه:22-34

  tick  مقایسه‌ خودکارآمدی در تعامل با همسالان و شایستگی اجتماعی در دانش آموزان پسر با رفتارهای پرخاشگرانه و عادی - صفحه:102-123

  tick  نقش واسطه‌ای مقایسه اجتماعی در رابطه با حمایت اجتماعی ادراک شده والدین و همسالان با مادی‌گرایی در دانش آموزان دوره متوسطه - صفحه:89-101
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved