>
Fa   |   Ar   |   En
   فیزیولوژی ورزشی   
سال:1399 - دوره:12 - شماره:45


  tick  اثر نوشیدن شیر کم‌چرب، شیرسویا و آب بر آب‌گیری مجدد و عملکرد ورزشی در دختران جوان تمرین‌کرده - صفحه:45-60

  tick  تاثیر تمرین هوازی با شدت متوسط و زیاد بر بیان ژن‌های آپوپتوزی Bax (Bcl2 Associated X) و Bcl2 (Bcell Lymphoma 2) میوکارد موش صحرایی پس از کم‌خونی و خون‌رسانی مجدد - صفحه:31-44

  tick  تاثیر شش هفته تمرین‌های هوازی تداومی و تناوبی بر شاخص آنتی‌اکسیدانی تام هیپوکمپ و تعادل رت‌های مدل پارکینسونی - صفحه:95-108

  tick  تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید بر سطوح سرمی آنزیم تلومراز و پروتئین سیرتوئین شش در سالمندان - صفحه:17-30

  tick  تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر برخی عوامل درگیر در متابولیسم کلسترول در هیپوکمپ و نقش آن در بهبود عملکرد شناختی رت‌های نر ویستار - صفحه:61-78

  tick  تاثیر یک جلسه فعالیت مقاومتی بر پاسخ به میزان Murf1 و P70s6k عضلانی قبل و بعد از شش هفته تمرین مقاومتی و مصرف مکمل Hmbدر مردان غیرفعال - صفحه:79-94

  tick  توصیف و بررسی آمادگی جسمانی و مهارتی داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون ورودی رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی بین سال‌های 1384 تا 1395 - صفحه:109-128

  tick  فراتحلیل اثربخشی گیاه دارویی زعفران بر نشانگران آنزیمی دفاع آنتی‌اکسیدانی در فعالیت ورزشی - صفحه:129-152
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved