>
Fa   |   Ar   |   En
   فنآوری تولیدات گیاهی   
سال:1393 - دوره:14 - شماره:2


  tick  اثر ترکیب کودهای زیستی و کود شیمیایی بر کمیت و کیفیت گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella Foenum-Graecum) - صفحه:77-88

  tick  اثر تلقیح بذر با باکتری‌های افزاینده رشد گیاهی (Pgpr) بر کیفیت و عملکرد علوفه شلغم علوفه‌ای (Brassica Rapa L.) در مقادیر مختلف کودهای نیتروژن و فسفر - صفحه:89-99

  tick  اثر تنش شوری بر عملکرد و برخی وی‍‍ژگی‌های فیزیکی و بیوشیمیایی توت‌فرنگی رقم کاماروزا - صفحه:127-138

  tick  اثر سالیسیلیک اسید بر جوانه‌زنی و رشد چمن فستوکا (Festuca Rubra) و لولیوم (Lolium Perenne) تحت شرایط تنش شوری - صفحه:139-148

  tick  اثر کاربرد سطوح مختلف مس و روی بر برخی صفات رشدی، غلظت مس و روی و بازده و عملکرد اسانس ریحان (Ocimum Basilicum L.‌) - صفحه:33-47

  tick  بررسی اثر تعدیل‌کنندگی پتاسیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کلزا رقم هایولا 330 تحت تنش شوری ناشی ازNacl - صفحه:17-32

  tick  بررسی تاثیر تنش رطوبتی بر رشد و عملکرد گلرنگ بهاره - صفحه:101-117

  tick  برهم‌کنش Iba و کود زیستی بر ریشه‌زایی قلمه‌ اکالیپتوس (Eucalyptus Camaldulensis Dehnh) - صفحه:181-192

  tick  تاثیر تلقیح دو‌ جانبه قارچ Piriformospora Indica و باکتری‌ Azospirillum Spp. بر برخی صفات فیزیولوژیکی، جذب عناصر و عملکرد دانه گندم تحت تنش شوری - صفحه:149-161

  tick  تاثیر منابع و سطوح مختلف سلنیوم بر برخی ویژگی‌های رشدی و فیزیولوژیکی پیاز (Allium Cepa L.) - صفحه:163-179

  tick  تولید فورسکولین و بیان ژن 1- دی‌اکسی-D-زایلولوز-5- فسفات ردوکتوایزومراز در گیاه حسن‌یوسف (Coleus Forskohlii) تیمار شده با مس - صفحه:49-60

  tick  مدلسازی خسارت آفت سن گندم (Eurygaster Integriceps. Put) بر رشد و عملکرد گندم پائیزه (Triticum Aestivum) تحت شرایط تغییر اقلیم - صفحه:61-75

  tick  مطالعه اثر پایه بر میزان هسپریدین و نارینجین میوه پنج رقم تجاری نارنگی - صفحه:119-126

  tick  مطالعه زادآوری و برخی خصوصیات جوانه‌زنی بذر حاصل از علف‌هرز چاودار وحشی (Secale Cereale) در تداخل با ارقام گندم نان - صفحه:1-16
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved