>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی صنایع و مدیریت شریف   
سال:1397 - دوره:34-1 - شماره:2/2


  tick  ارائه‌ی یک مدل مکان‌یابی در شبکه‌ی تامین خون، با در نظر گرفتن مطلوبیت اهداکنندگان - صفحه:43-51

  tick  بهینه‌سازی دوهدفه‌ی مسئله‌ی تخصیص افزونگی سیستم‌های سری موازی با اجزای تعمیرپذیر با الگوریتم ژنتیک چندهدفه مبتنی بر شبیه‌سازی تبرید - صفحه:21-29

  tick  بهینه‌سازی مسئله‌ی دوهدفه‌ی فازی در زنجیره‌ی تامین معکوس با استفاده از الگوریتم فاخته - صفحه:107-117

  tick  بهینه‌سازی همزمان قیمت فروشنده، چرخه‌ی بازپرسازی و نرخ تولید در سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده همراه با تخفیف، با رویکرد نظریه‌ی بازی‌ها - صفحه:79-88

  tick  تحلیل هزینه‌های وارانتی دوبعدی برای محصول دست دوم با در نظر گرفتن فعالیت ارتقاء - صفحه:143-149

  tick  حل مسئله‌ی زمان‌بندی تولید کارگاهی انعطاف‌پذیر با یک مرحله‌ی مونتاژ و زمان آماده‌سازی وابسته به توالی - صفحه:119-131

  tick  سیاست‌های قیمت‌گذاری و سبز بودن در زنجیره‌ی تامین محصولات سبز و غیر سبز، با مداخله‌ی دولت: رویکرد نظریه‌ی بازی - صفحه:53-61

  tick  شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر موفقیت تجاری‌سازی فنّاوری با استفاده از روش دلفی فازی و فرایند تحلیل شبکه‌یی (A‌N‌P) - صفحه:89-106

  tick  شناسایی و رتبه‌بندی منابع تولید انرژی در صنعت برق برمبنای اصول توسعه‌ی پایدار با تحلیل روابط خاکستری - صفحه:63-78

  tick  طراحی نمودار کنترل تطبیقی با نمونه‌گیری اضافی بین زمان‌های ثابت با رویکرد زنجیره‌ی مارکوف - صفحه:151-166

  tick  قیمت‌گذاری پویا در زنجیره‌ی تامین دوکاناله با مقدار ثابت محصول در شرایط رخداد اختلال و تقاضای تصادفی - صفحه:31-42

  tick  مدل مقدار سفارش اقتصادی برای کالای فاسدشدنی با در نظر گرفتن هزینه‌ی کاهش مدت تحویل به‌صورت تابعی از اندازه سفارش - صفحه:133-141

  tick  نمونه‌گیری پذیرش و افزونگی اجزاء: تعیین سناریوی بهینه در سیستم‌های K از M - صفحه:3-8

  tick  یک مدل موجودی تک‌دوره‌یی با ظرفیت تولید محدود در شرایط عدم قطعیت بودجه و هزینه‌ی کمبود - صفحه:9-19
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved