>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی نمودار کنترل تطبیقی با نمونه‌گیری اضافی بین زمان‌های ثابت با رویکرد زنجیره‌ی مارکوف  
   
نویسنده اسدزاده شروین ,طباطبایی زواره کاشانی زهرا سادات
منبع مهندسي صنايع و مديريت شريف - 1397 - دوره : 34-1 - شماره : 2/2 - صفحه:151 -166
چکیده    نمودارهای کنترل انتخاب عامل انحراف به دلیل وجود خاصیت آبشاری در فرایندهای چندمرحله‌یی، یکی از نمودارهای کاربردی و تخصصی بهمنظور پایش و تشخیص تغییرات در فرایندهای چندمرحله‌یی به شمار می‌آیند. در این مقاله، یک رویکرد پایش تطبیقی به‌منظور پایش فرایند دومرحله‌یی ارائه شده که در آن نمونه‌گیری در نقاط زمانی ثابت انجام می‌شود، اما می‌توان نمونه‌های اضافی بین این زمان‌های ثابت را نیز گرفت. شاخص متوسط زمان تنظیم شده تا هشدار از طریق رویکرد زنجیره‌ی مارکوف،برای ارزیابی عملکرد نمودار کنترل با فاصله‌ی نمونه‌گیری متغیر در زمان ثابت محاسبه شده است. مقایسه‌ی نتایج عددی حاصل از نمودار کنترل تطبیقی با نمونه‌گیری در زمان‌های ثابت، و نیز با نمودار کنترل با فاصله‌ی نمونه‌گیری ثابت و نمودار کنترل با فاصله‌ی نمونه‌گیری متغیر، حکایت از عملکرد بهتر نمودارهای ارائه شده دارد. در نهایت،طراحی آماری مناسب نمودارهای کنترل پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه فرایندهای چندمرحله‌یی، نمودار کنترل تطبیقی، فاصله‌ی نمونه‌گیری متغیر با نمونه‌گیری در زمان‌های ثابت، متوسط زمان تنظیم شده تا هشدار
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, دانشکده فنی و مهندسی, گروه مهندسی صنایع, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, دانشکده فنی و مهندسی, گروه مهندسی صنایع, ایران
پست الکترونیکی zhr.taba@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved