>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت بهداشت و درمان   
سال:1396 - دوره:8 - شماره:2


  tick  بررسی دیدگاه پزشکان عمومی‌در مورد سیاست‌های مندرج در دستورالعمل برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری؛ استان خوزستان 1394 - صفحه:63-73

  tick  بررسی شکاف کیفیت خدمات از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران - صفحه:21-32

  tick  تاثیر به کارگیری اینترنت اشیاء بر عملکرد سازمانی حوزه سلامت (مطالعه موردی: بیمارستان شهید رجائی تهران) - صفحه:45-62

  tick  تاثیرعوامل انسانی و فنی بر استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه‌های علوم پزشکی - صفحه:33-44

  tick  تحلیل تاثیر هوشمندی فناوری بر مزیت رقابتی در بنگاه (مطالعه موردی: شرکت‌های دارویی) - صفحه:75-85

  tick  سطح بهینه کارکنان بخش اورژانس بیمارستانی با رویکرد شبیه‌سازی - صفحه:7-19

  tick  شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای آموزشی مدیران بیمارستان بقیه الله (عج) در زمینه مهارت‌های انسانی، ادراکی و فنی - صفحه:87-105

  tick  مقایسه کیفیت خدمات آزمایشگاه بالینی برون‌سپاری ‌شده و برون‌سپاری ‌نشده در بیمارستان‌های آموزشی اهواز درسال 1395 - صفحه:87-97
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved