>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای آموزشی مدیران بیمارستان بقیه الله (عج) در زمینه مهارت‌های انسانی، ادراکی و فنی  
   
نویسنده شیرزاد کبریا بهارک ,مومنی اکرم ,هاشم‌نیا شهرام
منبع مديريت بهداشت و درمان - 1396 - دوره : 8 - شماره : 2 - صفحه:87 -105
چکیده    مقدمه: سرعت تغییرات محیطی و درون سازمانی باعث شده است تا آموزش و به روز بودن نیروی انسانی و به ویژه مدیران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد. حال این اهمیت با توجه به حساسیت مشاغل موجود در بیمارستان‌ها دوچندان می‌شود. از اینرو شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای آموزشی برای مدیران بیمارستانی از اهمیت فراوانی برخوردار است. روش پژوهش: این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری آن جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران بیمارستان بقیه‌اله (عج) می‌باشد که تعداد آنها 190 نفر است. با استفاده از جدول مورگان 123 نفر به عنوان حجم نمونه  تعیین شده (92 نفر مرد و 31 نفر زن) و این تعداد به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای از جامعه آماری انتخاب شده‌اند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه می‌باشد که روایی و پایایی آن با استفاده از روش‌های استاندارد مورد تایید قرار گرفته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری t تک گروهی و آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته‌ها: نتایج به دست آمده از آزمون t تک گروهی نشان داد که سطوح مختلف مدیریت بیمارستان نیازمند شاخص‌های مختلف آموزش فنی، انسانی و ادراکی می‌باشند که با توجه به نتیجه آزمون فریدمن اولویت این نیازها با یکدیگر متفاوت می‌باشد. نتیجه گیری: سطوح سه گانه مدیران (عالی، میانی و سرپرستی) به هر سه سطح نیازها (فنی، انسانی و ادراکی) نیاز دارند ولی مدیران سطوع عالی بیشتر به نیازهای ادراکی توجه داشته اند و مدیران سطوح سرپرستی به نیازهای فنی در حالی که هر سه سطح مدیریتی به نیازها آموزشی در زمینه انسانی اولویت داده‌اند. همچنین نوع اولویت‌های این سه گروه متفاوت است.
کلیدواژه نیاز سنجی آموزشی، مهارت‌های انسانی، مهارت‌های فنی، مهارت‌های ادراکی، بیمارستان
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز, گروه علوم تربیتی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن, ایران, دانشگاه پیام نور مرکز تهران, گروه علوم تربیتی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved