>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیرعوامل انسانی و فنی بر استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه‌های علوم پزشکی  
   
نویسنده دشمن زیاری اسفندیار ,ضیایی محمد صادق ,ضمیری سپیده
منبع مديريت بهداشت و درمان - 1396 - دوره : 8 - شماره : 2 - صفحه:33 -44
چکیده    مقدمه: بودجه از دیرباز به عنوان یکی از فنون و روش‌های موثر برای نیل به اهداف سازمان‌ها مطرح بوده است. بودجه یک برنامه مالی است که با پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه ها رسیدن به اهداف سازمان را در مدت زمان مشخص تسهیل می‌کند. بودجه‌ریزی عملیاتی، نوعی نظام برنامه‌ریزی است که بر رابطه بودجه صرف شده و نتایج مورد انتظار تاکید دارد. بحث اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی همزمان با سایر سازمان‌ها در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور نیز مطرح بوده است. متاسفانه پس از گذشت چند سال استقرار آن تنها در حد حرف و وعده باقی مانده است. عوامل متعددی می تواند بر استقرار این شیوه بودجه‌ریزی تاثیر داشته باشد. از جمله عوامل مورد غفلت قرار گرفته دو عامل انسانی و فنی می باشد که این تحقیق بنا دارد میزان تاثیر آنها را مشخص نماید. روش پژوهش: روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی، نوع پژوهش توصیفی و روش پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش؛ کلیه مدیران و کارشناسان مالی دانشگاه علوم پزشکی تهران به تعداد 92 بوده است. روش نمونه‌گیری سرشماری است که تمام جامعه به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات علاوه بر مطالعات کتابخانه ای، پرسشنامه است. روایی پرسشنامه با نظر خبرگان و تحلیل عاملی تاییدی تعیین و پایایی از طریق روش آلفای کرونباخ در سطح 80 درصد تایید شد. یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد؛ عوامل انسانی و فنی 49.3 به دست آمد که از طریق آزمون t تک نمونه‌ای با عد ثابت 3 که ملاک حد وسط بود آزمون گردید حد پایین و حد بالای آزمون مثبت می‌باشد. مقدار آزمون از میانگین جامعه بیشتر است و هم‌چنین آماره آزمون 564.7 = t بزرگتر از مقدار جدول 645.1 = t از روی توزیع t می‌‌باشد نتیجه‌گیری: عوامل انسانی و فنی با مقدار 56.7=t بر استقرار بودجه‌‌ریزی عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکی تهران موثر است.
کلیدواژه استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی، دانشگاه علوم پزشکی، عوامل انسانی، عوامل فنی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر, گروه مدیریت بازرگانی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب, گروه مدیریت دولتی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved