>
Fa   |   Ar   |   En
   طب کار   
سال:1392 - دوره:5 - شماره:4


  tick  ارزیابی ریسک مواجهه شغلی با مواد شیمیایی به منظور ارایه راهکارهای کنترلی (مطالعه موردی در یک صنعت فوم پلی اورتان) - صفحه:33-41

  tick  ارزیابی ناراحتی بصری در کارمندان (کاربران رایانه) دانشگاه علوم پزشکی تهران - صفحه:12-17

  tick  تعیین تاثیر مصرف بی‌کربنات سدیم بر عملکرد بی‌هوازی مردان غیر‌ورزشکار - صفحه:18-23

  tick  شناسایی و ارزیابی فاکتورهای موثر بر عملکرد انسان براساس منطق فازی (یکی از مناطق عملیاتی شرکت انتقال گاز) - صفحه:60-67

  tick  شیوع علایم بیماری‌های تنفسی و اختلال عملکرد ریه در کارگران کارگاه پنبه پاک‌کنی داراب - صفحه:1-11

  tick  فرسودگی شغلی و شاخص‌های تاثیرگذار محیط کار بر آن در بین پزشک‌های خانواده خراسان رضوی - صفحه:42-51

  tick  مقایسه مدل‌های ارزیابی مواجهه، قضاوت خبره و آنالیز بیز در پیش‌بینی مواجهات تنفسی در صنعت کاشی - صفحه:52-59

  tick  مقایسه ‌اثر سایتوتوکسیک نانو‌ذرات سیلیکا در شکل‌ها و اندازه‌های مختلف بر سلول ریه موش صحرایی در محیط کشت - صفحه:24-32
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved