>
Fa   |   Ar   |   En
   طب کار   
سال:1398 - دوره:11 - شماره:3


  tick  اثر فن کویل ها در پراکنش ذرات معلق و اثر آن برآلودگی هوا در فضاهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد - صفحه:52-57

  tick  ارزیابی اثر پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه بر شاخص‌های پایش عملکرد ایمنی در یکی از صنایع کاشی سازی - صفحه:68-75

  tick  بررسی تاثیر عوامل فردی، شغلی و محیطی بر روی بازگشت به کار پرسنل اداری باسابقه کمردرد در یکی از شرکت های نفت منطقه جنوب کشور - صفحه:1-13

  tick  بررسی تاثیر ویژگی‌های شخصیتی و سلامت روانشناختی محیط کار بر قصد اعتصاب در میان پرستاران - صفحه:34-43

  tick  تاثیر یک دوره تمرینات ثبات مرکزی و هوازی بر میزان درد و شاخص التهابی Hs-Crp در کارگران مرد با درد مزمن کمر - صفحه:58-67

  tick  تعیین تاثیر پیاده سازی و اجرا برنامه چک لیست حاصل از بازرسی های رسمی در شناسایی خطرات در یک صنعت خودروسازی - صفحه:26-33

  tick  دیابت، هایپرگلایسمی و اهمیت آن در تناسب شغلی - صفحه:76-83

  tick  سندرم متابولیک در بین لکوموتیورانان - صفحه:44-51

  tick  پایش شغلی و ارزیابی مخاطرات بهداشتی مواجهه تنفسی با گرد و غبار در یک واحد صنعتی تولید خاک چینی - صفحه:14-25
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved