>
Fa   |   Ar   |   En
   روان شناسی مدرسه   
سال:1396 - دوره:6 - شماره:4


  tick  اثربخشی آموزش برنامه تاب آوری بر خشم و بهزیستی روان شناختی دانش‌آموزان تکانشور - صفحه:120-139

  tick  اثربخشی حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد (Emdr) بر بهبود علائم اختلالات اضطرابی دانش‌آموزان آزار دیده جنسی - صفحه:140-160

  tick  اثربخشی مهارت‌های زندگی بر سازگاری و تکانشوری (بی توجهی، حرکتی و بی برنامگی) دانش‌آموزان زورگو(غیرمنضبط) - صفحه:45-69

  tick  بررسی ارتباط بین عزت نفس و فرسودگی شغلی معلمان با عملکرد آنها در تدریس زبان انگلیسی - صفحه:161-175

  tick  بررسی نقش دینداری در توسعه کارآمدی معلمان دبیرستان های اردبیل سید - صفحه:7-24

  tick  رابطه اهداف پیشرفت با احساس تعلق به مدرسه و نشاط ذهنی دانش‌آموزان - صفحه:99-119

  tick  رابطه حافظه کاری، باورهای خودکارآمدی تحصیلی و اضطراب آزمون با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان - صفحه:25-44

  tick  رابطۀ دلبستگی به والدین، هوش معنوی و جنسیت با بهزیستی روان‌شناختی در دانش‌آموزان تیزهوش - صفحه:176-198

  tick  مطالعه رابطه بین توانمندسازی روان‌شناختی و رضایت شغلی معلمان؛ بررسی نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی - صفحه:70-98
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved