>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه رابطه بین توانمندسازی روان‌شناختی و رضایت شغلی معلمان؛ بررسی نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی  
   
نویسنده سلیمی جمال ,عبدی آرش
منبع روان شناسي مدرسه و آموزشگاه - 1396 - دوره : 6 - شماره : 4 - صفحه:70 -98
چکیده    پژوهش حاضر به تبیین نقش رفتار شهروندی سازمانی دبیران در رابطه با توانمندسازی روان‌شناختی و رضایت شغلی می پردازد. روش پژوهش، توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، مجموع دبیران مرد و زن مقطع متوسطه آموزش و پرورش (ناحیه 1 و 2) شهرستان سنندج در سال تحصیلی 96-95 می‌باشد. براساس نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای تعداد 109 دبیر به صورت تصادفی، به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها، از پرسشنامه های رضایت شغلی فیلد و روث، توانمندسازی روان‌شناختی اسپریتزر  و رفتار شهروندی سازمانی ارگان و کانوسکی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و تفاوت میانگین ها انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که مولفه های توانمندسازی روان‌شناختی و رفتار شهروندی سازمانی، حدود 37 درصد رضایت شغلی دبیران را پیش بینی می کنند.بین ابعاد خودمختاری و رشد حرفه ای با رضایت شغلی دبیران رابطه معناداری وجود دارد (p<0/05).بین مولفه های نوع دوستی، وجدان و وظیفه شناسی، رفتار مدنی و ادب و احترام با رضایت شغلی، رابطه معنی داری وجود دارد (p<0/05). بین ابعاد معنا داری در شغل، خوداثربخشی، خودمختاری و تاثیرگذاری با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد (p<0/05).همچنین بین رضایت شغلی و توانمندسازی روان‌شناختی دبیران زن و مرد تفاوت وجود ندارد. توجه به مفاهیم توانمندسازی روان‌شناختی و رفتار شهروندی سازمانی و کمک به استقرار آن ها در نظام آموزشی، در رابطه ی معنی دار با رضایت شغلی، می تواند در جهت بهبود عملکرد و بازدهی مراکز آموزشی مفید باشد.
کلیدواژه رضایت شغلی، توانمندسازی روان‌شناختی، رفتار شهروندی سازمانی، دبیران
آدرس دانشگاه کردستان, گروه علوم تربیتی, ایران, دانشگاه کردستان, ایران
 
   On the relationship between psychological empowerment and job satisfaction of teachers: Investigating the mediator role of organizational citizenship behavior  
   
Authors a a ,s j
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved