>
Fa   |   Ar   |   En
   روان شناسی مدرسه   
سال:1394 - دوره:4 - شماره:4


  tick  اثربخشی بسته‌ی مداخله‌ای تنظیم هیجان‌های پیشرفت بر کاهش هیجان های منفی دانش‌آموزان - صفحه:76-93

  tick  اثربخشی روش نگرانی مشترک بر بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان قربانی قلدری - صفحه:143-161

  tick  اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن بر اضطراب اجتماعی دانش آموزان - صفحه:94-110

  tick  تاثیر آموزش تفکر مثبت به مادران بر کاهش اختلال‌های بیرونی شده کودکان آن‌ها - صفحه:125-142

  tick  رابطه ی سبک های فرزندپروی با شادکامی هیجانی و سلامت روانی دانشآموزان دوره ی دوم متوسطه - صفحه:7-20

  tick  رابطه‌ی عدالت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی: بررسی موردی دبیران زن شهر نقده - صفحه:111-124

  tick  مدل‌یابی علی کیفیت زندگی معلمان براساس هوش هیجانی، خشم و احساس خودکارآمدی - صفحه:37-59

  tick  مقایسه‌ی اشتیاق به مدرسه و فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان مدارس نوساخت و قدیم ساخت - صفحه:60-75

  tick  مقایسه‌ی پیشرفت تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دو گروه از دانش‌آموزان بی‌سرپرست و دارای سرپرست - صفحه:21-36
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved