>
Fa   |   Ar   |   En
   روان شناسی مدرسه   
سال:1399 - دوره:9 - شماره:2


  tick  اثربخشی آموزش فرزنددرمانی مبتنی بر روان‌شناختی مثبت‌نگر بر خودتنظیمی انگیزشی، اشتیاق و سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر - صفحه:84-107

  tick  بررسی رابطه بین خودکارآمدی معلم و اضطراب در مهارت تکلم - صفحه:123-132

  tick  بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و تنظیم شناختی هیجان با بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان - صفحه:108-122

  tick  بررسی مدل رابطه کیفیت زندگی مدرسه، آرزوهای شغلی و فرسودگی تحصیلی با واسطه‌گری بهزیستی ذهنی - صفحه:43-62

  tick  رابطه علیّ هیجان‌های مثبت و خودکارآمدی با تخیل از طریق انگیزش درونی - صفحه:63-83

  tick  مقایسه نقص توجه/ بیش فعالی، وندالیسم و اختلال خواب دانش‌آموزان استفاده کننده از اسکرین‌تایم در اتاق با دانش آموزان استفاده کننده در بیرون از اتاق - صفحه:133-148

  tick  نقش حس عاملیت و ویژگی‌های انحرافی شخصیت در پیش‌بینی گرایش به اعتیاد در دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم - صفحه:26-42

  tick  نقش سیستم‌های مغزی رفتاری و سرشت و منش در پیش‌بینی سایکوپاتی در دانش‌آموزان دارای نشانه‌های اختلال سلوک - صفحه:149-168

  tick  پیش‌بینی بهزیستی تحصیلی براساس احساس تعلق به مدرسه و نشاط ذهنی با میانجیگری جهت‌گیری هدف در دانش‌آموزان - صفحه:169-189

  tick  پیش‌بینی توان بخشودگی براساس سبک‌های دلبستگی، جهت‌گیری زندگی و عزت نفس دانش‌آموزان دبیرستانی - صفحه:7-25
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved