>
Fa   |   Ar   |   En
   تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی   
سال:1394 - دوره:5 - شماره:15


  tick  اثر ترینگزاپک‌اتیل و تنش پاخوری بر ویژگی‌های فیزیولوژیک و مورفولوژیک علف گندمی (L. Agropyron Desertorum) - صفحه:105-113

  tick  اثر تنش شوری بر سرعت رشد گیاهچه و تجمع یون‌های سدیم، پتاسیم و کلسیم در ارقام گندم (Triticum Aestivum L.) - صفحه:115-128

  tick  اثر روش‌های کاشت و مقادیر مختلف بذر بر عملکرد علوفه یونجه همدانی - صفحه:167-176

  tick  اثر زمان و روش پیوند بر گیرایی و رشد پیوندک در گردوی ایرانی (Juglans Regia L.) - صفحه:47-56

  tick  اثر فیلترکیک بر صفات مرفوفیزیولوژیکی و عملکرد ذرت شیرین تحت شرایط تنش خشکی آخر فصل - صفحه:93-103

  tick  ارزیابی کمی و کیفی میوه دو توده محلی طالبی به‌صورت پیوندی و غیرپیوندی - صفحه:13-24

  tick  بررسی مناسب‌ترین زمان کاشت خارج از فصل خیار در سیستم کاربرد توام نیم تونل با خاک‌پوش‌های پلی‌اتیلن در شرایط اصفهان - صفحه:177-188

  tick  بررسی پایداری عملکرد ارقام پاییزه کلزا با استفاده از روش های پارامتری تک متغیره و روش الگوی پراکنش ژنوتیپی - صفحه:57-68

  tick  تاثیر تیمارهای مختلف پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس در شرایط تنش خشکی آخر فصل - صفحه:129-141

  tick  تاثیر کاربرد نیتروژن و تقسیط آن بر عملکرد، درصد ماده خشک غده و شاخص برداشت سیب‌زمینی رقم مارفونا - صفحه:83-92

  tick  تاثیر پوشش خوراکی کیتوزان بر کیفیت و افزایش عمر پس از برداشت خیار رقم - صفحه:189-198

  tick  تاثیرآبیاری با پساب بر عملکرد و کیفیت بامیه (Hibiscus Esculentus L.) - صفحه:37-46

  tick  تعیین و ارزیابی بهترین روش سرشاخه کاری درختان نامرغوب گردو - صفحه:1-11

  tick  حفظ کیفیت و افزایش عمر انبارمانی میوه زغال‌اخته با استفاده از روش بسته‌بندی - صفحه:155-165

  tick  شناسایی برخی ژنوتیپ های برتر گردوی استان لرستان و گزینش 54 ژنوتیپ برتر - صفحه:25-36

  tick  غربالگری برای تحمل خشکی آخر فصل در ژرم‌پلاسم‌ داخلی و خارجی گلرنگ بر‌اساس شاخص‌های حساسیت و تحمل - صفحه:69-82

  tick  مطالعه گل‌دهی و باروری دانه گرده در هم‌گروه‌های سیر ایرانی - صفحه:143-153
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved