>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره   
سال:1392 - دوره:3 - شماره:2


  tick  اثربخشی درمان گروهی بر پایه الگو فراشناختی ذهن آگاهی انفصالی بر افسردگی و فشارخون بیماران زن مبتلا به فشارخون - صفحه:23-36

  tick  اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر افزایش انگیزش تحصیلی و کاهش اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان - صفحه:81-94

  tick  بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی به مادران بر کاهش رفتارهای پرخطر فرزندان معتاد - صفحه:65-80

  tick  تاثیر آموزش مدیریت خشم و روش حل مسئله بر شیوه های تربیتی، کنترل خشم و اضطراب مربیان پیش-دبستانی - صفحه:5-22

  tick  تاثیرآموزش مدیریت استرس بر کیفیت زندگی مراقبان سالمند ناتوان - صفحه:51-64

  tick  تدوین و اعتبار یابی پرسشنامه سنجش کارکرد تحولی خانواده - صفحه:157-176

  tick  ترکیب آموزش والدینی و آموزش حافظه کاری بر کنش اجرایی بازداری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی - صفحه:95-114

  tick  سازمان شخصیت افراد با نشانه های وسواس، افسردگی، افسردگی همراه با وسواس و به هنجار - صفحه:37-50

  tick  عملکرد خانواده در بیماران مبتلا به اختلالات خلقی، روانپریشی و شبه جسمی - صفحه:143-156

  tick  مقایسه تاثیر شناخت درمانی مذهب محور و درمان وجودی درکاهش میل به خودکشی در میان دانشجویان - صفحه:115-142
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved