>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های برنامه درسی   
سال:1397 - دوره:8 - شماره:1


  tick  آسیب‌شناسی نظام یاددهی یادگیری دانشکده های فنی و حرفه‌ای تهران - صفحه:31-46

  tick  اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر رفتارهای جامعه‌پسند دانش‌آموزان (کمک‌کردن، همکاری و سهیم‌شدن) - صفحه:47-64

  tick  اثربخشی ساخت گروهی نقشه مفهومی بر یادگیری معنی دار زبان انگلیسی دانش آموزان - صفحه:180-199

  tick  ارزشیابی کیفیت عناصر برنامه درسی آموزش الکترونیکی در آموزش عالی ایران - صفحه:104-122

  tick  التقاط ناسازوار در جهت گیری های عملی برنامه درسی دانشجومعلمان: نظریه داده بنیاد - صفحه:1-30

  tick  بررسی اثربخشی کتاب های راهنمای تدریس علوم و ریاضی پایه ی ششم ابتدایی بر مبنای عناصر هشتگانه برنامه درسی - صفحه:65-84

  tick  تاثیر فضای شاد و خنثی کلاس درس بر نگرش دانش آموزان به برنامه درسی آموزش ریاضیات - صفحه:85-103

  tick  تحلیل محتوای کتاب های درسی علوم تجربی در دوره اول متوسطه از لحاظ توجه به آموزش های زیست محیطی - صفحه:200-226

  tick  شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی سوادآموزان تحت پوشش نهضت سوادآموزی استان فارس رویکرد ترکیبی - صفحه:123-150

  tick  میزان هم خوانی برنامه درسی پایه ششم ابتدایی با برنامه درسی کنجکاو محور - صفحه:151-179
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved