>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش آب در کشاورزی   
سال:1393 - دوره:28 - شماره:2


  tick  اثر آب شور و مدیریت مصرف نیتروژن در مراحل مختلف رشد بر عملکرد گندم - صفحه:263-272

  tick  اثر سولفات پتاسیم برمقاومت به خشکی سیب زمینی در اقلید فارس - صفحه:365-372

  tick  اثر مقادیر آب در روش قطره ای نواری بر عملکرد کمی وکیفی دو رقم کلزا در بهبهان - صفحه:329-340

  tick  ارزیابی دامنه رطوبتی با حداقل محدودیت در دانهال های پسته رقم سرخسی - صفحه:353-364

  tick  ارزیابی کارآیی مصرف آب و برآورد عملکرد گندم با استفاده از مدل Swap در بخشی از ‌شبکه آبیاری و زهکشی درودزن - صفحه:273-284

  tick  ارزیابی میدانی و عملکرد مدل Saltmed در مدیریت آبیاری تناوبی آب شور و غیر شور - صفحه:443-452

  tick  ارزیابی واکنش آفتابگردان به تداخل علف های هرز در شرایط کم آبیاری - صفحه:431-442

  tick  ارزیابی چند رابطه نفوذ آب به خاک با کاربرد آب های شور و سدیمی - صفحه:395-408

  tick  بررسی اثر تراکم و بافت خاک بر تبخیر-تعرق و ضریب گیاهی ذرت علوفه‌ای - صفحه:453-465

  tick  بررسی روند رشد ریشه گیاه ذرت در دو روش کم آبیاری - صفحه:409-418

  tick  بررسی گسترش جبهه رطوبتی در آبیاری قطره ای تحت منبع خطی در خاک دو لایه - صفحه:419-430

  tick  تاثیر آبیاری با آب شور بر اندام هوایی و ریشه دانهال های پنج رقم‌ پسته استان یزد - صفحه:341-352

  tick  تاثیر مدیریت آب شور بر خاک و عملکرد گوجه فرنگی در آبیاری قطره ای زیرسطحی - صفحه:373-384

  tick  تاثیر مدیریت آبیاری و نوع قطره‌چکان بر گرفتگی قطره‌چکان در منطقه ساری - صفحه:385-394

  tick  تاثیر نشاکاری بر عملکرد پنبه و کارآیی مصرف آب آبیاری - صفحه:307-314

  tick  تاثیر پتاسیم بر اجزای عملکرد دو رقم جو در شرایط آبیاری با آب شور - صفحه:295-306

  tick  تعیین نواحی آسیب‌پذیر برای اجرای سیستم آبیاری قطره‌ای بر اساس کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از Arcgis - صفحه:285-294

  tick  تعیین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در بالای سطح ایستابی به روش پرمامترگلف و نسبت آن با روش پمپاژ به درون چاهک کم عمق در پنج منطقه خوزستان - صفحه:466-477

  tick  نیازمندی های ترویجی سامانه های آبیاری قطره ای در استان تهران - صفحه:315-328

  tick  واسنجی و تحلیل عدم قطعیت مدل Swap با استفاده از روش Glue - صفحه:478-487
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved