>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز   
سال:1396 - دوره:8 - شماره:16


  tick  آشکارسازی روند تغییرات بارش شمال کشور با استفاده از آزمون غیرپارامتری من-کندال - صفحه:223-231

  tick  اثر قرق و جهت دامنه بر مقادیر رواناب و رسوب(مطالعه موردی: حوزه‌های زوجی خامسان) - صفحه:113-122

  tick  ارزیابی اثر ارتفاع و درصد سطح پوشش نوارهای حائل گیاهی برکاهش انتقال رسوب - صفحه:157-169

  tick  ارزیابی تاثیر نرمال سازی توزیع احتمالاتی رواناب ماهانه بر عملکرد مدل های Svm و Ann در شبیه سازی جریان ماهانه رودخانه ها (مطالعه موردی: حوزه زرینه رود) - صفحه:22-33

  tick  اولویت‌بندی زیرحوزه‌های بحرانی از لحاظ فرسایش و رسوب با استفاده از مدل پاسخ فرسایش حوزه (Werm) و آنالیز مورفومتری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز روضه‌چای، استان آذربایجان غربی) - صفحه:142-156

  tick  برآورد بارش بیشینه محتمل 24 ساعته با رویکرد تغییرات مکانی در حوزه های جنوبی استان کهگیلویه و بویراحمد - صفحه:213-222

  tick  برآورد پارامترهای معادله ماسکینگام غیرخطی در مدل روندیابی سیلاب با استفاده از الگوریتم چرخه آب - صفحه:34-43

  tick  بررسی توانمندی مدل شبکه عصبی مصنوعی در شبیه‌سازی فرآیند بارش-رواناب در شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی: حوزه سد پاشاکلا بابل) - صفحه:53-64

  tick  بررسی قابلیت مدل هیدرولوژیک پیوسته Wetspa در شبیه‌سازی جریان‌های بیشینه با گام زمانی کوتاه مدت (مطالعه موردی: حوزه زشک-مشهد) - صفحه:1-10

  tick  بررسی کارایی روش‌های مختلف هوش مصنوعی و روش آماریدر برآورد میزان رواناب (مطالعه موردی: حوزه شهید نوری کاخک گناباد) - صفحه:11-21

  tick  بررسی همبستگی میان پارامترهای اقلیمی و سیلاب حوزه رودخانه مارون و پیش‌بینی سیلاب به کمک شبکه هوشمند عصبی - صفحه:44-52

  tick  بررسی و مقایسه دوره های خشکسالی با استفاده از نمایه های مبتنی بر بارش در برخی مناطق مرکزی و غرب کشور - صفحه:271-281

  tick  بهینه سازی ضرایب مدلهای نفوذ آب به خاک در زمین های مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز - صفحه:90-99

  tick  بهینه سازی کاربری اراضی با استفاده از ترکیب روش های برنامه ریزی آرمانی و تخصیص چند هدفه اراضی - صفحه:241-258

  tick  تاثیر اصلاح‌کننده‌ های خاک روی تعییرات آب‌نمود و رسوب‌نمود در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:100-112

  tick  تخمین احتمال بزرگی زمین ‌لغزش‌ های رخ ‌داده در حوزه آبخیز پیوه ‌ژن(استان خراسان رضوی) - صفحه:170-177

  tick  تخمین هدایت الکتریکی رودخانه ها با استفاده از شبکه عصبی موجک (مطالعه موردی: رودخانه کاکارضا) - صفحه:178-187

  tick  شبیه سازی الگوی جریان در یک بازه پیچان رود طبیعی با استفاده از مدل هیدرودینامیکی Cche2d (مطالعه موردی: پیچان رودهای بالادست سد درودزن) - صفحه:65-76

  tick  شبیه سازی تبخیر روزانه به کمک مدل‌های سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی (Anfis) و رگرسیون چندمتغیره (Mr) در ایستگاه سینوپتیک تبریز - صفحه:200-212

  tick  شبیه سازی سطح پوشش برف و رواناب ناشی از ذوب آن در حوزه ‌آبخیز هرو - دهنو در استان لرستان - صفحه:77-89

  tick  شبیه سازی و ارزیابی شاخص تکاپوی آب سد مخزنی شهید یعقوبی با استفاده از روش تحلیل پویایی سیستم - صفحه:188-199

  tick  عوامل موثر بر تمایل آبخیزنشینان به مشارکت در طرح‌های آبخیزداری در حوزه هزارخانی - صفحه:259-270

  tick  مقایسه برآورد بار رسوب معلق رودخانه با استفاده از روش‌های رگرسیون‌گیری و الگوریتم ژنتیک - صفحه:132-141

  tick  منشایابی رسوبات آبی حوضه ورتوران قزوین با روش انگشت نگاری ترکیبی - صفحه:123-131

  tick  پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل زنجیره ای مارکوف و Ca مارکوف (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گرین) - صفحه:232-240
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved