>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی عمران شریف   
سال:1399 - دوره:36-2 - شماره:3/2


  tick  اثر دست‌خوردگی در رفتار دینامیکی نمونه‌های ماسه یی در آزمایش‌های ستون تشدید - صفحه:159-169

  tick  ارزیابی تاثیر چرخش تنش های اصلی اولیه در رفتار ناهمسان ماسه در شرایط زهکشی شده - صفحه:87-96

  tick  بررسی آزمایشگاهی فرسایش رسوب های چسبنده در حضور رسوب های درشت دانه بستر - صفحه:19-28

  tick  بررسی اثر شکل مقطع شمع در ظرفیت باربری جانبی گروه شمع در خاک ماسه یی - صفحه:39-47

  tick  بررسی تاثیر الیاف فولادی در گسترش ترک در تیرهای بتن مسلح بازیافتی دارای وصله ی میلگرد - صفحه:109-123

  tick  بررسی رفتار خمشی دال‌های مجوف دو طرفه با گوی‌های لهیده و کیج‌های فولادی محصور کننده - صفحه:29-37

  tick  بررسی و مقایسه ی مشخصات مخلوط های پایه ی سیمانی اصلاح شده با مواد پلیمری مختلف - صفحه:135-145

  tick  تاثیر استفاده ی توامان الیاف شیشه و پلیمر در خواص مکانیکی، جمع شدگی و دوام کامپوزیت های سیمانی - صفحه:67-76

  tick  تحلیل ارتعاش آزاد ورق‌های ساندویچی با هسته ی حاوی سیال ویسکوکشسان مغناطیسی با استفاده از روش نوار محدود اسپلاین - صفحه:49-65

  tick  تحلیل ناهمگونی میان افراد و گزینه‌ها در انتخاب مقصد: نمونه‌ی موردی سفرهای خرید شهر قزوین - صفحه:77-86

  tick  تشخیص محل آسیب در سازه های پوسته ی استوانه یی دارای مواد هدفمند واقع بر بستر کشسان - صفحه:125-133

  tick  مدل همکاری بخش خصوصی با بخش دولتی در پروژه‌های‌ ساخت، بهره‌برداری و انتقالِ آزادراهی ایران (مطالعه موردی) - صفحه:147-157

  tick  مطالعه‌ی پارامتریک عوامل موثر در ظرفیت باربری ستون‌های بتنی مسلح شده با فولاد(S‌R‌C) تحت بار خارج از مرکز - صفحه:3-17

  tick  پایش برخط سلامت سازه‌های دارای رفتار هیسترتیک غیرخطی زوال یابنده با بهره‌گیری از فیلتر کالمن بی‌رد (Ukf) - صفحه:97-108
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved