>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی عمران شریف   
سال:1397 - دوره:34-2 - شماره:3/1


  tick  ارائه‌ی یک رویکرد نرم‌افزاری مبتنی بر شبیه‌سازی چهاربعدی جهت شناسایی پویای تداخل‌های زمانی فضایی در پروژه‌های ساختمانی و ارزیابی کمی تاثیر آن‌ها بر بهره وری نیروی انسانی - صفحه:111-120

  tick  استفاده از صفحات کامپوزیتی پلیمری شیشه برای تقویت دیوار برشی فولادی نیمه - مقید - صفحه:27-36

  tick  انتخاب معیار شدت لرزه‌یی مناسب برای ارزیابی رفتار غیرخطی سیستم دوگانه‌ی قاب دیوار برشی فولادی - صفحه:61-72

  tick  بدست آوردن ضریب ظرفیت باربری Nγ برای پی های حلقه یی ساخته شده برخاک های دانه یی در بارگذاری برون محور با شبیه سازی سه بعدی عددی - صفحه:3-11

  tick  برآورد غلظت ذرات معلق در سطح زمین با استفاده از روش سنجش از دور و پارامترهای هواشناسی: (مطالعه موردی در تهران) - صفحه:13-18

  tick  بررسی آثار آلودگی هوا در میزان مرگ و میر و کاهش امید به زندگی با استفاده از توابع دوز واکنش و اولویت‌بندی آلاینده‌های مسئول (مطالعه‌ی موردی: شهر مشهد) - صفحه:19-26

  tick  بررسی رفتار غیرخطی دیوارهای برشی فولادی ویژه با بازشو - صفحه:49-59

  tick  بهبود فرآیند تولید بیودیزل از پسماند روغن زیتون توسط کاتالیست نانو ذرات تیتانیوم دی‌اکسید در مقایسه با کاتالیزگر مرسوم سدیم هیدروکسید - صفحه:91-99

  tick  تخمین درجه ی همبندی دیوار برشی فولادی هم بسته با استفاده از زمان تناوب سازه - صفحه:101-109

  tick  شبیه‌سازی رایانه‌یی نحوه‌ی فرو ریختن ساختمان‌های بلندمرتبه‌ی بتن مسلح با قاب خمشی - صفحه:121-131

  tick  مدل بهینه‌سازی طراحی سازه‌های کنترل شیب جهت پایداری رودخانه‌ها - صفحه:133-141

  tick  مطالعه ی آزمایشگاهی ظرفیت باربری و نشست پی‏ های دایره‌‏ای لبه ‏دار واقع بر روی ماسه - صفحه:73-82

  tick  مطالعه ی پارامتری رفتار رویه ی بتنی در سدهای سنگریز رویه ی بتنی با درنظرگرفتن رفتار سخت‌شوندگی مصالح بدنه ی سد - صفحه:37-47

  tick  نقش تغییرات پوشش بتن در پارامترهای لرزه‌یی ستون‌های بتن مسلح تقویت شده با ورقه‌‌ها و میلگردهای پلیمری مسلح الیافی - صفحه:83-89
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved