>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی   
سال:1395 - دوره:8 - شماره:20


  tick  ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ‌های مختلف گندم در شرایط تنش خشکی در مرحله جوانه‌زنی - صفحه:207-219

  tick  ارزیابی تنوع صفات مورفولوژیکی گونه‌ها و اکوتیپ‌های مریم‌گلی با استفاده از روش‌های آماری چند‌ متغیره - صفحه:133-141

  tick  ارزیابی تنوع و شناسایی صفات موثر بر عملکرد لاین‌های امیدبخش گندم نان تحت تنش شوری - صفحه:31-40

  tick  ارزیابی عملکرد و برخی صفات کمی در ژرم پلاسم گلرنگ (Carthamus Tinctorius) ایران تحت شرایط دیم - صفحه:24-30

  tick  ارزیابی لاین‌های گندم دوروم با استفاده از شاخص‌های تنش خشکی - صفحه:11-23

  tick  ارزیابی مقاومت نسبت به بیماری زنگ برگی (قهوه‌ای) در برخی از ارقام و لاین‌های گندم نان در شرایط مزرعه و گلخانه - صفحه:70-76

  tick  ارزیابی مقاومت و میزان خسارت‌زائی بیماری فوزاریوم سنبله بر ژنوتیپ‌های امیدبخش و پیشرفته گندم در شرایط گرم و مرطوب شمال ایران - صفحه:142-151

  tick  ارزیابی پایداری عملکرد دانه لاین‌های امیدبخش کلزا (Brassica Napus L.) زمستانه با استفاده از تجزیه به مختصات اصلی - صفحه:152-158

  tick  استفاده از تجزیه خوشه‌ای برای گزینش لاین‌های برتر ذرت در نسل S6 - صفحه:91-98

  tick  بررسی تنوع صفات مختلف زراعی و پتانسیل عملکرد اینبرد‌‌لاین‌های گندم نان(Triticum Aestivum L.) حاصل از تلاقی ارقام روشن در فلات - صفحه:1-10

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی ارقام برنج ایرانی با استفاده از نشانگرهای Issr، Irap و Remap - صفحه:41-51

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی در ارقام برنج (Oryza Sativa L.) موجود در ایران با استفاده از نشانگرهای Ssr - صفحه:107-115

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی در ژنوتیپ‌های سورگوم با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره - صفحه:116-123

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه ارتباط صفات فنولوژیک مرتبط با فرار از خشکی در لاین‌های جو با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره - صفحه:60-69

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های مختلف گندم بهاره پاییزه شمال ایران با استفاده از نشانگر Issr - صفحه:165-174

  tick  بررسی روابط بین صفات زراعی و عملکرد دانه در اینبردلاین‌های نوترکیب حاصل از تلاقی ارقام روشن در فلات گندم نان تحت تنش خشکی - صفحه:52-59

  tick  بهینه‌سازی کشت کالوس مرزه بختیاری (.Satureja Bachtiarica L) با استفاده از ریزنمونه‌ها و غلظت‌های مختلف تنظیم کننده‌های رشد - صفحه:124-132

  tick  تجزیه ژنتیکی برخی صفات مورفولوژیک در گندم از طریق تجزیه میانگین نسل‌ها در شرایط تنش و عدم تنش رطوبتی - صفحه:175-182

  tick  تعیین ضرایب همبستگی و تجزیه علیت صفات موثر بر عملکرد در لاین‌های موتانت طارم محلی - صفحه:198-206

  tick  راه‌کارهای مناسب گزینش ژنوتیپ‌های متحمل به تنش خشکی در کلزا - صفحه:77-90

  tick  شناسایی نشانگرهای رتروترنسپوزونی مرتبط با صفات آگرومورفولوژیک در جمعیت‌های مختلف آفتابگردان آجیلی (Helianthus Annuus L.)تحت شرایط نرمال و تنش خشکی - صفحه:183-197

  tick  مطالعه اثر متقابل ژنوتیپ و محیط و پایداری عملکرد دانه ارقام جو زمستانه - صفحه:99-106

  tick  مطالعه روابط اجزای عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های مختلف جو (Hurdeum Volgare L.) - صفحه:220-227

  tick  مکان‌یابی Qtlهای مرتبط با شاخص های تحمل به خشکی در آفتابگردان (Helianthus Annuus L.) - صفحه:228-235

  tick  گروه‌بندی لاین‌های گندم و گزینش گروهی آن‌ها در شرایط دیم - صفحه:159-164
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved