>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش آب ایران   
سال:1389 - دوره:4 - شماره:7


  tick  تعیین بهترین روش تجربی برآورد تبخیر از سطح آزاد در اراضی شالیزاری آمل بر پایه آنالیز حساسیت و مقایسه آن با نتایج شبکه عصبی مصنوعی - صفحه:47-58

  tick  مدل شبکه عصبی مصنوعی برای بررسی همبستگی روزانه بین ایستگاه‌ها در پیش‌بینی جریان ورودی به مخزن سد دز - صفحه:25-32

  tick  نقش سوپرجاذب Superab A200 در تعدیل تنش‌های رطوبتی خاک و اثر آن بر پویایی نیتروژن و فعالیت‌های آنزیمی آلکالاین فسفاتاز و اوره‌آز خاک - صفحه:13-24

  tick  ارزیابی اثرات زیست‌محیطی افت سطح آب‌های زیرزمینی در دشت زرند و ارایه راهکارهای مدیریتی - صفحه:119-124

  tick  ارزیابی توابع کاهش جذب آب در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی توسط رقم روشن گندم - صفحه:1-12

  tick  ارزیابی روش های تجربی تعیین نشت در کانال های خاکی (مطالعه موردی: دشت قزوین) - صفحه:125-128

  tick  ارزیابی معیارهای تخصیص در مدل های مدیریت سیستم مخازن در شرایط کم آبی مطالعه موردی حوضه کارون - صفحه:33-46

  tick  تاثیر بستر موج دار مثلثی بر مشخصات پرش هیدرولیکی‌ - صفحه:99-107

  tick  تجزیه و تحلیل پروفیل‌های جریان درون محیط‌های متخلخل درشت دانه - صفحه:81-88

  tick  تعیین اثر عدم قطعیت پارامترها بر اعتبار نتایج تحلیل پایداری طاق‌های آویزان در سواحل چندلا‌یه رودخانه‌ها - صفحه:69-80

  tick  کاربرد مدل‌های لوگ-خطی در تحلیل انتقال طبقات خشکسالی شاخص بارندگی استاندارد (Spi) در ایستگاه‌های هواشناسی قدیمی ایران طی قرن بیستم - صفحه:109-118

  tick  مدل تجربی پیش‌بینی سرعت طولی در پیچانرود تند - صفحه:59-68
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved