>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش آب ایران   
سال:1397 - دوره:12 - شماره:2


  tick  برآورد معادلات جریان و ضریب دبی دریچه‌های سالونی در شرایط مستغرق - صفحه:51-58

  tick  بررسی آزمایشگاهی اثر شکل بستر شکنج در دو حالت موازی و پولکی بر تنش برشی بستر - صفحه:1-8

  tick  بررسی تئوری آنتروپی شانون در وزن‌دار کردن شاخص کیفیت آب (مطالعه موردی: دشت میقان) - صفحه:101-110

  tick  بررسی عددی تغییرات الگوی جریان و پروفیل‌های سرعت در اثر اختلاف رقوم بستر کانال‌ها در آبگیر‌های جانبی - صفحه:9-17

  tick  بررسی ویژگی‌های خشک‌سالی هواشناسی استان خوزستان با استفاده از تئوری Run و مدل زنجیره مارکوف - صفحه:29-39

  tick  به‌کارگیری یک الگوریتم ادغام- ریزمقیاس‌سازی داده‌های چندماهواره‌ای به‌منظور تولید نقشه‌های روزانه ابرآزاد سطح و آب معادل برف (مطالعه موردی: حوضه کارون) - صفحه:59-69

  tick  تاثیر سوپرجاذب‌های پرلیت، زئولیت و A200 بر فرسایش سطحی و رسوب‌زایی خاک اشباع - صفحه:121-129

  tick  تحلیل فراوانی سیلاب با استفاده از رویکرد قانون توانی (مطالعه‌ موردی: حوضه‌ آبریز دز) - صفحه:111-120

  tick  شبیه‌سازی عددی پروفیل سطح آب در سرریزهای اوجی و پلکانی با روش حجم محدود و المان محدود - صفحه:41-49

  tick  مقایسه‌ مدل‌های برنامه‌ریزی ژنتیکی و مدل درختی M5 در پیش‌بینی خشک‌سالی - صفحه:81-90

  tick  مقررات حاکم بر منابع آب‌های زیرزمینی (چاه‌ها) در ایران - صفحه:71-80

  tick  واسنجی شاخص خشک‌سالی پالمر در ایران - صفحه:19-28

  tick  پیش‌بینی سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل شبکه‌های بیزین پویا مبتنی بر تحلیل حساسیت(مطالعه‌ موردی: دشت بیرجند) - صفحه:91-100
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved