>
Fa   |   Ar   |   En
   رهیافتی نو در مدیریت آموزشی   
سال:1391 - دوره:3 - شماره:3


  tick  ارتباط بین سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی در آموزش و پرورش - صفحه:89-104

  tick  ارزیابی هم ترازی آزمون های سراسری، محتوای کتاب ها و اهداف آموزشی رشته آموزش زبان انگلیسی بر اساس اهداف آموزشی اندرسون و کراتول - صفحه:105-120

  tick  امکان ‌سنجی کاربرد مدیریت عملکرد در گروههای آموزشی دانشگاه شیراز از دیدگاه مدیران - صفحه:63-88

  tick  بازشناسی چالش های فراروی تجاری سازی پژوهش-های مدیریت آموزشی با ارایه نظریه زمینه ای - صفحه:1-26

  tick  بررسی روابط همبستگی و سهم تبیینی فلسفه های آموزشی با ابعاد باورهای نظارتی مدیران مدارس شهر تهران - صفحه:27-48

  tick  تاثیر برنامه آموزش صلح در تربیت شهروند جهانی - صفحه:49-62

  tick  جایگاه ارزش های فردی و سازمانی از دیدگاه دبیران و مدیران مقطع متوسطه - صفحه:153-168

  tick  رابطه استرس شغلی، فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی کارکنان با رضایت از جو سازمانی دانشگاه محقق اردبیلی - صفحه:169-184

  tick  رابطه بین هوش هیجانی با بالندگی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی - صفحه:121-136

  tick  رابطه سبک های یادگیری با غلبه طرفی مغز دانشجویان بمنظوراستفاده در طراحی های آموزشی - صفحه:137-152
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved