>
Fa   |   Ar   |   En
   سنجش از دور و Gis ایران   
سال:1394 - دوره:7 - شماره:1


  tick  بررسی قابلیت داده‌های طیفی سنجنده Oli ماهواره لندست8 در برآورد مشخصه تراکم جنگل‌های زاگرس میانی (مطالعه موردی: منطقه حفاظت‌شده مانشت استان ایلام) - صفحه:117-132

  tick  تلفیق نتایج چند طبقه‏بندی‏کننده فازی با استفاده از قوانین اتصال در فضای توپولوژی فازی - صفحه:81-94

  tick  تهیه نقشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نهشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مناطق بیابانی با استفاده از داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های چندطیفی Aster - صفحه:95-115

  tick  توسعه مدل مکانی ریزدانه به‌منظور چینش بهینه کاربری‌های شهری برمبنای الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه تجمعی ذرات (Mopso) - صفحه:59-79

  tick  روشی نوین برای بازآرایی اپی‌پلار تصاویر با هندسه خطی پوش‌بروم مبتنی بر مدل مراکز تصویر چندگانه - صفحه:21-38

  tick  طراحی مدل بهینه‌سازی کاربری اراضی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک چندهدفه با رویکرد آمایش سرزمین (مطالعه ‌موردی: رودبار جنوب – استان کرمان) - صفحه:39-57

  tick  مکان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابی مراکز خرید در شرایط رقابتی با استفاده از روش جست‌وجوی تابو - صفحه:1-20
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved