>
Fa   |   Ar   |   En
   تلفیق نتایج چند طبقه‏بندی‏کننده فازی با استفاده از قوانین اتصال در فضای توپولوژی فازی  
   
نویسنده اورعی حمیدرضا ,مختارزاده مهدی ,عبادی حمید
منبع سنجش از دور و Gis ايران - 1394 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:81 -94
چکیده    طبقه‏بندی، تکنیکی در تحلیل تصاویر سنجش از دور است که به‌طور وسیع در کاربرد‏های مختلف استفاده می‏شود. در روش‏های طبقه‏بندی نظارت‏شده سنتی، اطلاعات آموزشی و نتایج طبقه‏بندی مبتنی بر اصل «هر پیکسل-یک کلاس» نمایش داده می‏شوند. در مواردی که عدم‌اطمینان و پیکسل‏های مختلط در سنجش از دور وجود دارد، استفاده از روش‏های فازی توصیه می‏شود. مطالعات اخیر نشان می‏دهند که استفاده از اطلاعات مجاورت به‌همراه اطلاعات طیفی می‏تواند به صحت بالاتری در طبقه‏بندی بینجامد. استفاده از اطلاعات مجاورت در پس‏پردازش نتایج طبقه‏بندی به‌دلیل وابستگی‌نداشتن به طبقه‏بندی‏کننده اولیه از دلایل استفاده از آن در پژوهش حاضر است. قوانین اتصال در فضای توپولوژی فازی یکی از روش‏های استفاده از اطلاعات مجاورت در بخش پس‏پردازش است. درصورتی‌که از بیش از دو طبقه‏بندی‏کننده استفاده شود، می‏توان امکان تلفیق نتایج را بررسی کرد. در این پژوهش برای تلفیق مکانی نتایج با استفاده از قوانین اتصال در فضای توپولوژی فازی، دو راهکار پیشنهاد شده است. در راهکار نخست، یکی از دو طبقه‏بندی‏کننده مبنای تلفیق قرار می‏گیرد و در راهکار دوم فقط پیکسل‏هایی که در هر دو روش طبقه‌بندی، به‌صورت یکسان طبقه‏بندی شده‏اند و هم‌زمان پیکسل محدوده نیستند، در تصویر نهایی برچسب خود را حفظ می‏کنند. نتایج نشان می‏دهند که راهکار نخست درمقایسه با راهکار دوم دقت بهتری را به‌دست می‌دهد. بیشترین مقادیر صحت کلی و کاپای کلی به‌دست‌آمده مربوط به زمانی است که روش طبقه‏بندی بیشترین شباهت در راهکار نخست تلفیق مکانی مبنا قرار می‏گیرد و به‌ترتیب 01/89 و 98/88 هستند. به‌طور کلی، تلفیق مکانی نتایج درمقایسه با وضعیتی که فقط از یک طبقه‏بندی‏کننده استفاده شود، دقت را بهبود می‏دهد.
کلیدواژه طبقه‏بندی فازی ,فضای توپولوژی فازی ,تلفیق ,قوانین اتصال
آدرس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور،, ایران, دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, استادیار دانشکده مهندسی نقشه‌برداری، پژوهشکده سنجش از دور،, ایران, دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, دانشیار گروه فتوگرامتری، دانشکده مهندسی نقشه‌برداری، پژوهشکده سنجش از دور،, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved