>
Fa   |   Ar   |   En
   زبان پژوهی   
سال:1397 - دوره:10 - شماره:28


  tick  تاثیر آموزش به شیوه‌ی معمول و ترکیبی بر خلاقیت، انگیزش و یادگیری فارسی‌آموزان غیرایرانی - صفحه:219-241

  tick  تاثیر دانش واژگانی و دانش پیشین بر درک مطلب خوانداری فارسی آموزان غیر ایرانی - صفحه:195-217

  tick  تحلیل پدیدارشناختی نماد در اندیشۀ آلفرد شوتز - صفحه:7-30

  tick  ترکیب فعلی: فرایندی صرفی یا نحوی؟ یک بررسی پیکره بنیاد - صفحه:149-173

  tick  توصیف و تحلیل ساخت‌های ایدئولوژیک در گفتمان دادگاه خانواده، زنان خواستار طلاق بر پایه‌ی رویکرد ون‌دایک (2006): رویکرد زبان شناسی حقوقی - صفحه:31-58

  tick  ضربان های گفت وگویی در نمایشنامه مخبا رقم13 محمود تیمور (با رویکرد نظریه ی زبان بنیاد پل کاستانیو) - صفحه:243-267

  tick  طبقه‌بندی آشکار معانی غیرمعرفتی فعلهای وجهی توانستن، شدن و بایستن بر پایه‌ی الگوی معناشناختی-کاربردشناختی دپراتره - صفحه:115-148

  tick  میزان رازگونگی متون خبری فارسی و انگلیسی: بررسی موردی انتخابات 2016 ریاست جمهوری آمریکا - صفحه:175-193

  tick  نقش ویژگی‌های رده‌شناختی ساخت موصولی در تعیین ترتیب سازه‌ای فارسی - صفحه:87-114

  tick  پیوستار نمادپردازی آوایی در اشعار حافظ «برطبق نظریه هینتون» - صفحه:59-85
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved