>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های جغرافیای انسانی   
سال:1400 - دوره:53 - شماره:3


  tick  ارزش اقتصادی‏-تفرجی دریاچه‏ گهر: رویکرد هزینه سفر منطقه ‏ای - صفحه:943-955

  tick  ارزیابی و مقایسه جای پای اکولوژیکی ساکنان محلات غیررسمی با مناطق رسمی و برنامه‏ ریزی‏ شده شهر ارومیه - صفحه:1073-1087

  tick  بررسی اثرات توسعه شهری و روستایی بر میزان مصرف انرژی در شهرستان تبریز - صفحه:903-920

  tick  بررسی تاثیر بازارچه مرزی «تمرچین» بر گسترش فیزیکی شهر پیرانشهر در محدوده زمانی 1385 تا 1393 - صفحه:833-856

  tick  بررسی تغییرات فضایی-زمانی شاخص اشتغال زنان در نواحی روستایی استان اصفهان (1375-1390) - صفحه:1103-1119

  tick  بررسی رابطه‏‏ متقابل امنیت و توسعه در مناطق مرزی ایران (مطالعه موردی: شهرستان‏ های استان سیستان و بلوچستان) - صفحه:1143-1163

  tick  تاثیر پایداری منابع درآمدی شهرداری ‏ها بر زیست ‏پذیری شهری (مطالعه موردی: شهر سمنان) - صفحه:1035-1047

  tick  تبیین نظری بسترها و زمینه ‏های روابط ژئوپلیتیک و ارائه مدل پیشنهادی - صفحه:811-832

  tick  تحلیل اثرات مشارکت شهروندی بر مدیریت یکپارچه شهری با رویکرد حکمروایی خوب (مطالعه موردی: شهر یاسوج) - صفحه:857-871

  tick  تحلیل ادراک کشاورزان حوضه آبریز دریاچه ارومیه از خشک‏سالی و اثرات آن (مورد مطالعه: شهرستان میاندوآب) - صفحه:957-976

  tick  تحلیل مولفه های اثر گذار در همه شمولی فضاهای شهری: نمونه موردی شهر ایلام - صفحه:921-941

  tick  تحلیلی بر رضایت از کیفیت زندگی در مناطق مرکزی شهرها (نمونه موردی: تاثیرات متغیرهای فردی در کیفیت زندگی ساکنین محلات مرکزی شهر اردبیل) - صفحه:1049-1072

  tick  تحلیلِ پژوهش‏های عدالت فضایی در برخورداری از خدمات شهری در ایران - صفحه:793-810

  tick  تدوین و ارزیابی شاخص ‏های گسترش دهکده ‏های سلامت با رویکرد توسعه گردشگری پزشکی در جهت یکپارچه‏ سازی خدمات در ایران (یک مطالعه کیفی و کمی) - صفحه:1015-1034

  tick  شناسایی چالش ‏های سیاست‏گذاری و برنامه‏ ریزی در نواحی روستایی ایران با استفاده از روش تحلیل مضمون - صفحه:1089-1101

  tick  عوامل موثر بر استمرار کولبری در روستاهای مرزی پاوه با رویکرد سناریونگاری - صفحه:1121-1142

  tick  واکاوی تاثیر مولفه‏ های مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت شهری (مطالعۀ موردی: شهر یزد) - صفحه:999-1013

  tick  واکاوی عوامل موثر بر نگرش زنان روستایی نسبت به ایجاد گروه ‏های خودیار؛ مطالعه موردی: بخش بزینه‏ رود، شهرستان خدابنده - صفحه:873-886

  tick  پیامدهای تئوریک خوانش بازیگران سیاسی از فضای جغرافیایی در چارچوب دیدگاه پدیدارشناسی هرمنوتیک - صفحه:887-901

  tick  گونه ‏شناسی و بررسی ساختارهای مدیریت زائرسراهای ارزان‏ قیمت در شهر مشهد، با نگاهی بر تئوری نوآوری مخرب - صفحه:977-998
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved