>
Fa   |   Ar   |   En
   آب و خاک   
سال:1398 - دوره:33 - شماره:6


  tick  اثر آتش بر برخی ویژگی های شیمیایی خاک جنگل در نزدیک تنه و مرز تاج بلوط ایرانی (.Quercus Brantii Lindl) - صفحه:913-922

  tick  اثر اسید هیومیک بر فراهمی کود فسفر و برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه کلزا - صفحه:873-884

  tick  اثر تلقیح باکتری ریزوبیوم و قارچ میکوریزی گونه گلوموس موسه آ با نخود بر پایداری ساختمان خاک و توزیع اندازه خاکدانه ها در دو شرایط گلخانه ای و مزرعه ای - صفحه:897-911

  tick  ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان تحت تاثیر پتانسیل آب در خاک - صفحه:823-832

  tick  برآورد میزان فرسایش خاک با استفاده از مدل Rusle و داده های سنجش از دور در حوضۀ آبخیز سد گاوشان - صفحه:845-856

  tick  بررسی عملکرد سیستم مخازن ذخیره منفرد با استفاده از شاخص‏های عملکرد (مطالعه موردی: سد مخزنی لار) - صفحه:795-809

  tick  تاثیر آبیاری زیرزمینی با پساب شهری تصفیه شده بر عملکرد گیاه برنج - صفحه:885-896

  tick  تاثیر تنش هم زمان خشکی و شوری بر جذب آب و پتانسیل آب برگ درخت بادام در شرایط نیمه خشک - صفحه:857-871

  tick  تعیین بهره وری آب و نیاز آبی خیار گلخانه ای در قزوین - صفحه:811-822

  tick  توان‌سنجی کشت درخت انگور در ایران براساس شرایط اقلیمی - صفحه:923-942

  tick  توسعه یک مدل پیش بینی ریسک خشکسالی هواشناسی (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز افین) - صفحه:943-958

  tick  مدلسازی جذب کادمیم و سرب توسط سپیولیت با استفاده از روش سطح پاسخ (Rsm) - صفحه:833-844
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved