>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عملکرد سیستم مخازن ذخیره منفرد با استفاده از شاخص‏های عملکرد (مطالعه موردی: سد مخزنی لار)  
   
نویسنده احمدیان مونا ,منتصری مجید
منبع آب و خاك - 1398 - دوره : 33 - شماره : 6 - صفحه:795 -809
چکیده    سیستم مخازن ذخیره برای کنترل و تنظیم رژیم جریان رودخانه ها جهت تامین تقاضا برای مصارف مختلف شرب، کشاورزی و . . . طراحی و احداث می‏گردند. در این مطالعه سد مخزنی لار به‏عنوان یکی از منابع اصلی تامین آب شرب تهران با استفاده از روش شبیه‏سازی مونت‏کارلو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ‏است. بدین منظور با به‏کارگیری مدل استوکاستیک ar(1)، داده‏های جریان سالیانه تولید و سپس مقادیر جریان سالیانه با استفاده از مدل توزیعی والنسیا-شاکی در ماه‏های مختلف سال پخش یا توزیع شده ‏است. در مرحله بعد، داده‏های ماهیانه تولیدی به‏عنوان جریانات ورودی به مخزن ذخیره برای شبیه‏سازی رفتار سد مخزنی لار با استفاده از روش 3modified-spa و با اعمال شاخص‏های عملکرد سیستم مخازن به‏کار گرفته شد. نتایج مطالعه نشان می‏دهد که حجم ذخیره علاوه بر تقاضا، تابعی از تلفات ناشی از تبخیر و ضرایب اعتماد زمانی و آسیب‏پذیری بوده و از یک رابطه نمایی به‏ازای تقاضا تبعیت می‏کند. علاوه بر این در هر سه گونه‏ (version) spaهای اصلاح شده (spa-i, spa-ii, and spa-iii) دو شاخص عملکرد مخزن، یعنی؛ اعتمادپذیری زمانی و آسیب‏پذیری قابل کنترل در تحلیل بوده و تحلیل سیستم ذخیره برای مقادیر معلوم یا مشخص شاخص‏های مذکور انجام می‏پذیرد. همچنین در روش‏های spa-ii و spa-iii امکان استفاده از رابطه غیرخطی یا رابطه واقعی سطححجم در برآورد حجم تلفات ناشی از تبخیر در سیستم ذخیره است. کنترل دو شاخص عملکرد مخزن و به‏کارگیری رابطه واقعی یا غیرخطی سطح حجم مخزن در تحلیل سیستم مخازن ذخیره به‏همراه جواب یکتا به‏عنوان مزیت‏های اساسی و بسیار مهم روش‏های مذکور نسبت به روش آنالیز رفتاری (فرض خطی بودن رابطه سطححجم مخزن و کنترل تنها شاخص اعتمادپذیری در محاسبات) است.
کلیدواژه تولید داده، روش spa، سد مخزنی لار، شبیه سازی مخزن، مدل استوکاستیک
آدرس دانشگاه ارومیه, دانشکده کشاورزی, گروه مهندسی آب, ایران, دانشگاه ارومیه, دانشکده کشاورزی, گروه مهندسی آب, ایران
پست الکترونیکی m.montaseri@urmia.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved