>
Fa   |   Ar   |   En
   مدلسازی جذب کادمیم و سرب توسط سپیولیت با استفاده از روش سطح پاسخ (rsm)  
   
نویسنده پیری مرضیه ,سپهر ابراهیم ,صمدی عباس ,فرهادی خلیل ,علیزاده خالد آباد محمد
منبع آب و خاك - 1398 - دوره : 33 - شماره : 6 - صفحه:833 -844
چکیده    فرآیند جذب و استفاده از جاذب های ارزان قیمت برای حذف فلزات سنگین یکی از روش هایی است که در سال های اخیر توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. در این تحقیق به منظور مدلسازی و بررسی اثر فاکتورهای ph، غلظت و قدرت یونی بر جذب فلزات سنگین سرب و کادمیم از محلول های آبی توسط رس سپیولیت، از روش سطح پاسخ بر مبنای مدل باکس بنکن استفاده شد. برای این منظور آزمایشات ناپیوسته جذب، با در نظر گرفتن دامنه های متفاوتی از این سه متغیر شامل ph (6-3)، قدرت یونی محلول (mol l^-1 0.06-0.01) و غلظت فلز (mg l^-1 2000) اجرا گردیدند. نتایج نشان داد میزان جذب سرب و کادمیم با افزایش غلظت اولیه فلز و ph، افزایش و با افزایش قدرت یونی محلول کاهش یافت. آنالیز واریانس یک طرفه (p<0.0001) نشان داد مدل درجه دو بهترین مدل برای تعیین برهمکنش متغیرهای مورد مطالعه می باشد، این مدل حاکی از آن است که غلظت موثرترین عامل در حذف کادمیم و سرب به وسیله سپیولیت است. با توجه به مقادیر ضریب تعیین (0.99=r^2) وr^2 متعادل شده (0.98=r^2adj) می توان گفت مدل بدست آمده برای تحلیل داده ها مناسب می باشد. شرایط بهینه برای جذب حداکثر سرب و کادمیم از محلول های آبی در ph=6، غلظت فلز (mg l^-1) 200 و قدرت یونی محلول (mol l^-1) 0.02 است. مقادیر پیش بینی شده جذب برای شرایط بهینه ذکر شده برای جذب سرب و کادمیم نیز به ترتیب 44.4 و (mg g^-1) 34.28 بدست آمد. بطور کلی می توان گفت سپیولیت می تواند به عنوان یک جاذب ارزان قیمت و قابل دسترس برای جذب کادمیم و سرب از آب های آلوده استفاده شود.
کلیدواژه آلودگی آب، سپیولیت، فلز سنگین، مدل باکس بنکن
آدرس دانشگاه ارومیه, دایشکده کشاورزی, گروه علوم خاک, ایران, دانشگاه ارومیه, دایشکده کشاورزی, گروه علوم خاک, ایران, دانشگاه ارومیه, دانشکده کشاورزی, گروه علوم خاک, ایران, دانشگاه ارومیه, دانشکده شیمی, گروه شیمی, ایران, دانشگاه ارومیه, دانشکده کشاورزی, گروه صنایع غذایی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved