>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر تنش هم زمان خشکی و شوری بر جذب آب و پتانسیل آب برگ درخت بادام در شرایط نیمه خشک  
   
نویسنده عُنّابی میلانی اژدر ,زرین بال محمد
منبع آب و خاك - 1398 - دوره : 33 - شماره : 6 - صفحه:857 -871
چکیده    درخت بادام تحمل خوبی به کم آبی دارد و مناسب کاشت در مناطق خشک و نیمه خشک نظیر ایران است اما حساسیت آن به شوری، مدیریت آبیاری آن را با چالش هایی مواجه کرده است. این مطالعه با هدف بررسی تااثیر تنش هم‌زمان خشکی و شوری بر جذب آب، رشد رویشی و پتانسیل آب برگ درخت بادام در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تیمار شوری آب، شامل آب چاه با شوری ds/m2 (t1)، و آب‌های شور شده با نمک‌هایی با همان ترکیب آب چاه ds/m4 (t2) و ds/m5 (t3) در سه تکرار در خاکی با بافت شن لومی اجرا شد. در طول فصل رشد، دما و رطوبت نسبی هوا، پتانسیل آب برگ (lwp) و رطوبت خاک (swc) تا عمق 70 سانتی‌متر اندازه‌گیری گردید. نتایج نشان داد که شوری تاثیر معنی‌داری (p<0.01) بر lwp، رشد رویشی و مقدار آب باقیمانده خاک دارد. متوسط فصلی رشد طولی سرشاخه و رشد قطری تنه در درخت بدون تنش به ترتیب 104 سانتی متر و 53 درصد بود که در تیمار تنش هم زمان خشکی و شوری (t3) به ترتیب به 62 سانتی متر و 18 درصد کاهش یافت. متوسط فصلی lwp برای تیمارهای t1 تا t3 به‌ترتیب 1.78-، 1.93-و 2.16-مگاپاسکال بدست آمد. ارتباط معنی‌داری بین lwp با کمبود فشار بخار هوا و swc حاصل شد. حد آستانه‌ای lwp برای شروع تنش، 1.78 مگاپاسکال بدست آمد. براساس پتانسیل آب برگ آستانه ای تنش، کمینه رطوبت حجمی خاک برای تیمارهای t1 تا t3 برای اجتناب از تنش به‌ترتیب 10.1، 11.8 و 13.5 درصد تعیین شد.
کلیدواژه پتانسیل آب ساقه، رطوبت خاک، قطر تنه، کمبود فشار بخار
آدرس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی, بخش تحقیقات خاک و آب, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی, بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved