>
Fa   |   Ar   |   En
   آمایش جغرافیایی فضا   
سال:1397 - دوره:8 - شماره:30


  tick  ارزیابی شاخص های پایداری حمل ونقل شهری با رویکرد اقتصاد سبز (مطالعه موردی : شهر ساری ) - صفحه:105-120

  tick  ارزیابی کیفیت بصری طبیعت ثانویه بر مبنای ترجیحات استفاده‌کنندگان از فضا و نقش آن در هویت‌بخشی شهر بجنورد (نمونه موردی پارک‌های درون شهر) - صفحه:39-58

  tick  بررسی آثار ناشی از توسعه شهر بر تناسب پهنه‌های دارای ارزش زیبایی شناختی (مطالعه موردی: شهر گرگان) - صفحه:135-148

  tick  بررسی موانع و چالش های بازاریابی محصولات کشاورزی بخش مرکزی شهرستان پلدختر با استفاده از تحلیل شبکه فازی - صفحه:59-78

  tick  تاثیر عوامل اجتماعی اقتصادی در مشارکت شهروندان با تاکید برمدیریت پسماند خانگی (نمونه موردی شهر گرگان) - صفحه:149-158

  tick  تحلیل ساختار فضایی شهری با تاکید بر بُعد جمعیتی رویکرد ریخت شناسی شهر چندهسته ای. مطالعه مورد: شهر تهران - صفحه:19-38

  tick  تحلیل عدالت فضایی در استان کرمان. مطالعه موردی: بخش شبکه های ارتباطی استان کرمان - صفحه:1-18

  tick  تحلیل فضایی سکونتگاه های شهری استان گلستان از لحاظ شاخص های شهر سالم - صفحه:213-228

  tick  تحلیل کیفیت زیستی در شهرهای کوچک استان گیلان با استفاده از مدلِ مشارکتِ سرمایه‌هایِ اجتماعی - صفحه:193-212

  tick  ساماندهی فضایی پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از تصمیم‌گیری چند معیاره فضایی. مطالعه موردی: منطقه 18 شهر تهران - صفحه:121-134

  tick  کاربرد منحنی‌های هیپسومتری بی‌بعد در ارزیابی فرسایش و رسوب‌گذاری (مطالعه موردی: حوضه نچی در استان کردستان) - صفحه:95-104

  tick  مدل سازی و برآورد حجم زمین لغزش ها بر پایه مساحت در حوزه آبخیزچهاردانگه (استان مازندران) - صفحه:79-94

  tick  مقایسه تطبیقی روابط عملکردی روستائیان با شهرهای هرسین و کرمانشاه (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان هرسین) - صفحه:175-192

  tick  پیش بینی خشکسالیهای استان خراسان شمالی با مدل Hadcm3 و شاخصهای Spi وRdi - صفحه:159-174
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved