>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی پزشکی قانونی ایران   
سال:1393 - دوره:20 - شماره:4


  tick  اپیدمیولوژی تصادفات موتور سیکلت در رشت در سال 1391 - صفحه:169-170

  tick  بررسی ارتباط خشونت‌های خانگی و افکارخودکشی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی و دادگاه‌های خانواده شهرستان رشت سال 1392 - صفحه:201-210

  tick  بررسی اپیدمیولوژیک مجرمان مصرف کننده مواد روان گردان در زندان مرکزی ارومیه - صفحه:187-192

  tick  بررسی تاثیر دما، زمان و غلظت سدیم فلوراید بر روی نتایج حاصل از آنالیز الکل در نمونه‌های خون حیوان موش صحرایی، نژاد ویستار - صفحه:171-178

  tick  بررسی میزان و علل شکایات بیماران در حوزه درمان از بیمارستان ها و مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 92 - صفحه:193-200

  tick  فراوانی و علل شکایات بیماران از ارائه دهندگان خدمات دندانپزشکی در شهر اردبیل طی سالهای 90 1380 - صفحه:179-186

  tick  مسوولیت گروه درمانی ناشی از اعمال همکاران، دانشجویان و بیماران در حوادث پزشکی - صفحه:211-219

  tick  میزان رضایت والدین از رعایت منشور حقوق بیمار برای کودکان بستری در مراکز آموزشی و درمانی کودکان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390 - صفحه:221-229
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved