>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی ارتباط خشونت‌های خانگی و افکارخودکشی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی و دادگاه‌های خانواده شهرستان رشت سال 1392  
   
نویسنده احمدی محبوبه ,رهنوردی منا ,کیانی مهرزاد ,پور حسین قلی اسما
منبع مجله علمي پزشكي قانوني ايران - 1393 - دوره : 20 - شماره : 4 - صفحه:201 -210
چکیده    مقدمه: خشونت خانگی یکی از مهمترین عواملی است که تهدید جدی برای سلامتی و حقوق زنان و دختران در جهان محسوب می شود. اما شیوع و عوامل خطر قابل اصلاح آن در کشورهایی با در آمد پایین و متوسط کمتر شناخته شده است. از عوامل بسیار موثر بر خشونت خانگی مردان، اموری مانند نوع شغل، بیکاری، وضعیت اقتصادی خانواده و شغل زن است بنابراین مطالعه حاضر با هدف مقایسه ویژگیهای دموگرافیک میان زنان خشونت دیده و زنان خشونت ندیده صورت گرفت تا با شناخت زنان در معرض خطر گامی در جهت کاهش خشونت بردارد. مواد و روش ها: نوع مطالعه، توصیفی مقایسه ای است. جمعیت مطالعه شامل 110 زن (55 نفر در هر گروه) واجد شرایط مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی و دادگاههای خانواده شهرستان رشت که به روش دردسترس (آسان) انتخاب شدند. ابزار مطالعه شامل پرسشنامه خشونت خانگی می باشد که با روش اعتبار محتوا و پایایی آنها از طریق ضریب پایایی درون رده ای(intraclass correlation coefficient) سنجیده شد. و از روشهای آماری، آمار توصیفی، آزمون t –test، آزمون من ویتنی و آزمون کای دو جهت مقایسه ویژگیهای دو گروه استفاده شد. یافته ها: در نتایج مطالعه از نظر متغیرهای سن، سن همسر، مدت زمان ازدواج، نسبت فامیلی با همسر، میزان تحصیلات زن ، شغل زنان، میزان درآمد ماهیانه، تعداد بارداری و زایمان، تعداد سقط، تعداد فرزندان زنده، وضعیت ازدواج، تعداد افراد خانوار، رتبه ازدواج زن و همسر تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود نداشت. امَا بین شغل همسر(p<0/04) و وضعیت مسکن(p<0/03) و تحصیلات همسر(p<0/02) در افراد دو گروه تفاوت معنی داری وجود داشت. نتیجه گیری: با وجود شیوع بالای انواع خشونت بسیاری از کارکنان مراکز بهداشتی درمانی مهارت لازم جهت شناسایی و مواجهه با زنان قربانی خشونت را ندارند. لذا لزوم آموزش دانشجویان رشته های وابسته علوم پزشکی و کارکنان مراکز بهداشتی درمانی، با شیوه غربالگری خشونت علیه زنان، تشخیص علائم جسمی و روانی قربانیان خشونت، مشاوره، درمان و ارجاع آنها در صورت لزوم، بیش از پیش مشخص می شود.
کلیدواژه Domestic Violence ,Women ,Prevalence ,Violence Against Women ,خشونت خانگی ,زنان ,شیوع ,خشونت علیه زنان
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved