>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی میزان و علل شکایات بیماران در حوزه درمان از بیمارستان ها و مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 92  
   
نویسنده زابلی روح اله ,سیدجوادی مریم ,سالاری جعفر ,عین علی افجه عالیه
منبع مجله علمي پزشكي قانوني ايران - 1393 - دوره : 20 - شماره : 4 - صفحه:193 -200
چکیده    زمینه و هدف: شکایات بیماران از سیستم درمانی می تواند با شناسایی نقاط ضعف فرصت های بهتری را برای پاسخگوی به نیازهای بیماران فراهم آورد. این تحقیق باهدف بررسی میزان و علل شکایات بیماران از بیمارستان ها و مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 92 انجام گرفت.روش بررسی: این تحقیق از مطالعات توصیفی تحلیلی است که بصورت گذشته نگر از تاریخ 1/1/92 تا 11/12/92 بر روی آمار شکایات مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به انجام رسید. روش جمع آوری داده ها مستندات اداره بازرسی و نظارت معاونت درمان دانشگاه بوده است. جامعه آماری پژوهش را بیمارستان ها، درمانگاه ها، مرکزجراحی محدود، مطب، دفاترکار تشکیل شدند. ﺗﻤﺎم ﺷﻜﺎﻳﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﻋﻢ از ﻛﺘﺒﻲ، ﺷﻔﺎﻫﻲ و ﺗﻠﻔﻨـﻲ در دﻓﺘﺮ ﺷﻜﺎﻳﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻫـﺎ ﻣــﻮرد ﺑــﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨــﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎری excel ﻣـﻮرد ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺖ.یافته ها: نتایج نشان داد از تعداد 12349 مراکز تحت پوشش، تعداد 2619 بازدید در سال 92 صورت گرفته است. بالاترین میزان فراوانی شکایات بیماران در سه ماهه دوم سال 92 با میزان212 مورد و کمترین میزان در سه ماهه سوم به میزان 117 مورد مشاهده شد. یافته ها در بررسی تعداد و علل شکایت در حوزه درمان از مراکز درمانی تحت پوشش در سال 92 نشان داد که بیشترین میزان شکایات بیماران(61%) ازدریافت وجوه خارج از تعرفه بوده است. سایر علل شکایات بیماران به ترتیب فراوانی عبارتند از تاخیر در ارائه خدمات درمانی(14%) ، مراکز درمانی غیرمجاز و یا فاقد مجوز(13% )، نارضایتی از پرسنل درمانی(6/6%) و شکایت از عوارض ناشی از درمان(8/2% ).نتیجه گیری: ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت ﺑﺮای ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ارزﺷﻤﻨﺪ و ﺿﺮوری است. عوامل مرتبط با رفتار ارایه دهندگان خدمات در مراکز درمانی مهمترین دلیل شکایت بیماران است. بیمارستان‌ها علاوه بر درمان بیماران، باید با رعایت اصل احترام به بیمار و رعایت ضوابط فنی و حرفه ای عوامل فردی ایجاد شکایت در بیماران را کنترل نمایند.
کلیدواژه Patient Compliance Individual Factors ,Hospital. ,شکایت بیماران ,عوامل فردی ,بیمارستان.
آدرس دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج), ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved