>
Fa   |   Ar   |   En
   میزان رضایت والدین از رعایت منشور حقوق بیمار برای کودکان بستری در مراکز آموزشی و درمانی کودکان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390  
   
نویسنده محبوبی اردکان پیمان ,شفیعی مزرعه نو حسین ,زارع زاده محمد ,شاطرزاده فتانه ,مهدی زاده پریسا ,معتقد زهرا ,مسکرپور امیری محمد ,شهابی ناهید ,پاکدامن محسن
منبع مجله علمي پزشكي قانوني ايران - 1393 - دوره : 20 - شماره : 4 - صفحه:221 -229
چکیده    زمینه:بر اساس منشور حقوق بیمار، والدین کودکان بیمار حق دارند در اسرع وقت، درمان ومراقبت مطلوب وموثر را بااحترام کامل وبدون توجه به عوامل نژادی،فرهنگی ومذهبی از گروه درمان انتظار داشته باشند. هدف:هدف این پژوهش تعیین میزان رضایت والدین از بکارگیری حقوق کودک بیمار توسط تیم درمانی در مراکز آموزشی درمانی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهرانبود.روش بررسی:مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی و از نظر زمان مقطعی بود که در آن 251نفر از والدین کودکان بستری در بیمارستانهای آموزشی درمانی کودکان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران که حداقل سه روز از بستری شدنشان در بیمارستان گذشته بود شرکت نمودند. روش نمونه گیری بصورت طبقه ای وابزارگردآوری اطلاعات توسط پرسشنامه استانداردی بود که بر اساس موارد مندرج درمنشور حقوق بیمار طرح ریزی شده بود.جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از آمار توصیفی وآزمون کای اسکوئر استفاده شد.یافته‌ها:نتایج نشان داد 75 درصد از والدین کودکان از بکارگیری منشور حقوق بیمار برای کودک بیمارتوسط تیم بهداشتی تاحدودی رضایت داشتند. رضایت مندی والدین از وضعیت بکارگیری منشور حقوق بیمار برای کودکان بیمار با نوع بخش بستری و گروه‌ شغلی والدین در ارتباظ بود (p<0.05). بیشترین میزان نارضایتی به ترتیب مربوط به بخش های کلیه (54 درصد) و اورژانس (51 درصد) بود. همچنین بیشترین زمینه های نارضایتی بیماران مربوط به عدم معرفی پرستار به کودک، عدم معرفی مراکز حمایت کننده مالی اجتماعی و صحبت نکردن با بیمار در مورد پیش آگهی بیماری بود.نتیجه‌گیری: اکثریت والدین در خصوص اجرای مفاد حقوق بیمار برای کودکانشان تا حدود زیادی رضایت داشتند ولی هنوز تفاوت های قابل ملاحظه و معناداری از این نظر بین بخش های مختلف بیمارستان‌ها وجود دارد.
کلیدواژه Patient Rights ,Children ,Satisfaction ,حقوق بیمار ,کودک ,رضایت مندی
آدرس دانشگاه شاهد, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج), ایران, دانشگاه علوم پزشکی شیراز, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج), ایران, دانشگاه علوم پزشکی زاهدان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved