>
Fa   |   Ar   |   En
   بیمارستان   
سال:1396 - دوره:16 - شماره:3


  tick  بررسی خطا های فرآیندهای اتاق عمل بیمارستان نمازی با روش تحلیل حالات و اثرات خطا (Fmea) - صفحه:57-70

  tick  بررسی میزان تنش شغلی و عوامل موثر بر آن در دستیاران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان - صفحه:85-91

  tick  بررسی وضعیت سلامت عمومی کارکنان بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و عوامل مرتبط با آن در سال 1393 - صفحه:103-110

  tick  تحلیلی بر عدالت فضایی و کاربری های درمانی مبتنی بر Gis مطالعه موردی: کلانشهر تبریز - صفحه:19-29

  tick  رابطه‌ی هوش هیجانی، رضایت شغلی، عدالت و تعهد سازمانی با کارکرد منتورینگ از دیدگاه پرسنل بیمارستان پورسینای رشت (یک گزارش موردی) - صفحه:71-83

  tick  معتبر سازی پرسشنامه نگرش کارکنان نسبت به استفاده از اجبار در درمان بیماران روانی و ارزیابی آن در بیمارستان های منتخب روانپزشکی دولتی شهر تهران در سال1394 - صفحه:31-42

  tick  میزان پرداخت از جیب بیماران بستری در بیمارستان های دولتی بعد از اجرای طرح تحول سلامت (یک مطالعه مقطعی در شهر تهران) - صفحه:9-17

  tick  نقش خودارزشیابی‌‌ محوری و استقلال شغلی در عملکرد شغلی پرستاران بیمارستان‌های دولتی شهر سنندج - صفحه:111-119

  tick  نگرش پرستاران نسبت مراقبت معنوی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یزد - صفحه:93-101

  tick  پیش نیازهای اجرای اعتباربخشی در بیمارستان‌ - صفحه:43-56
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved