>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای زراعی ایران   
سال:1398 - دوره:17 - شماره:4


  tick  اثر باکتری‌های تقویت‌کننده رشد گیاه بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات کیفی ارقام سویا (Glycine Max L.) در شرایط مختلف رطوبتی - صفحه:537-550

  tick  اثر تنش کم‌آبیاری و محلول‌پاشی با اسید آسکوربیک و اسید جاسمونیک بر برخی از متابولیت‌های ثانویه، عملکرد دانه و روغن ژنوتیپ‌های گلرنگ - صفحه:591-603

  tick  ارزیابی عملکرد و کیفیت روغن دانه گلرنگ (Carthamus Tinctorius L.) تحت اثر محلول‌پاشی محرک‌های رشد و زمان برداشت - صفحه:567-577

  tick  بررسی اثر کلرید کلسیم و سلنیوم بر مقاومت به دمای بالا در گندم (Triticum Aestivum L.) - صفحه:617-629

  tick  بررسی صفات زراعی و پارامترهای فلورسانس کلروفیل ژنوتیپ‌های برنج (Oryza Sativa L.) در شرایط آبیاری غرقاب و زیرسطحی - صفحه:647-659

  tick  بررسی عملکرد کمی و کیفی ارقام چغندرقند در تاریخ‌های مختلف کشت مستقیم و نشایی در دو منطقه شیروان و مشهد - صفحه:551-565

  tick  بررسی واکنش ارقام گندم دیم (Triticum Aestivum L.) در دو منطقه نیمه‌خشک و نیمه‌مرطوب استان گلستان - صفحه:579-590

  tick  تاثیر تاریخ کاشت بر ریخت‌شناسی گلچه و عملکرد ارقام برنج در خوزستان - صفحه:517-526

  tick  تاثیر تقسیط نیتروژن و تراکم‌های مختلف بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو ژنوتیپ برنج (Oryza Sativa L.) - صفحه:631-645

  tick  تاثیر حاصلخیزکننده‌های خاک بر ترکیبات فنلی، فعالیت آنتی‌اکسیدانتی و عملکرد اندام‌های رویشی گیاه نعناع فلفلی (Mentha Piperita L.) تحت تنش کم‌آبی - صفحه:661-672

  tick  کمّی‌سازی نمو برگ در ارقام مختلف گندم: طول عمر برگ - صفحه:527-536

  tick  واکنش برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی توده‌های مرزه به سطوح تنش شوری و برگ‌زدایی - صفحه:605-615
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved