>
Fa   |   Ar   |   En
   اندیشه های نوین تربیتی   
سال:1397 - دوره:14 - شماره:4


  tick  آسیب شناسی محیطی پردیس های خودگردان و پیامدهای ناشی از آن - صفحه:165-192

  tick  اثربخشی آموزش کنترل افکار مزاحم بر مدیریت زمان و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستان - صفحه:107-124

  tick  اهداف تربیت اجتماعی از منظر سه رویکرد جامعه شناختی کلان نگر، خُرد نگر و تلفیقی - صفحه:125-164

  tick  بررسی و شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر فرهنگ کار در نظام برنامه‌ریزی درسی - صفحه:193-224

  tick  تبیین ایثار به مثابه مبنا، اصل و روش تربیتی با تاکید بر مبادی سه گانه عمل - صفحه:225-259

  tick  شناخت مربیان پیش دبستانی از مهارت تفکر انتقادی - صفحه:83-105

  tick  شناسایی عوامل زمینه ای سازمانی به منظور توسعۀ رهبری توزیع شده در مدارس ابتدایی - صفحه:7-38

  tick  شناسایی ویژگی‌های فردی موثر بر رفتارکارآفرینان آموزشی مستقر در شهرتهران - صفحه:63-81

  tick  طراحی و تولید بازی رایانه ای آموزشی مبتنی بر مدل طراحی آموزشی: Doddel یک پژوهش تکوینی - صفحه:259-287

  tick  مفهوم استعاره و کارکرد آن در حوزه زبان و اقتضائات آن در تعلیم و تربیت - صفحه:39-61
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved