>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و توسعه ناحیه ای   
سال:1398 - دوره:17 - شماره:1


  tick  ارائۀ سناریوهای محتمل در شکل گیری شهر الکترونیک مشهد در افق 1404 - صفحه:193-222

  tick  ارائۀ شاخصی جدید برای مطالعۀ بارش های سنگین و فراگیر سواحل جنوبی خزر طی فصل پاییز - صفحه:283-306

  tick  اولویت بندی راهکارهای مدیریت بهینۀ منابع آب کشاورزی از دیدگاه کارشناسان کشاورزی (مطالعۀ موردی استان آذربایجان غربی- شهرستان بوکان، بخش سمینه) - صفحه:307-332

  tick  اولویت بندی عوامل موثر در تحقق پذیری شهر خلاق با رویکرد ارزیابی شاخص های توسعۀ پایدار (مطالعۀ موردی: شهرهای استان یزد) - صفحه:23-51

  tick  بررسی الگوهای فضایی گردشگری روستایی و نقش آن در تغییرات جمعیتی (افزایش یا کاهش) نقاط روستایی استان خراسان رضوی - صفحه:91-124

  tick  تبارشناسی نقش زیارتی-گردشگری شهر‏مشهد - صفحه:155-191

  tick  تحلیل فضایی جایگاه های پمپ بنزین و ایستگاه های Cng در شهر قزوین - صفحه:1-22

  tick  تحلیل و اولویت بندی شاخص های زیست پذیری در روستاهای ارتقا یافته به شهر (مطالعۀ موردی: شهرستان دهگلان، شهر بلبان آباد) - صفحه:333-356

  tick  سنجش و ارزیابی عوامل موثر بر تحقق شهر الکترونیک و تحلیل فضایی شکاف دیجیتال در شهرهای متوسط اندام (موردپژوهشی: شهر یاسوج) - صفحه:125-154

  tick  مناطق شهری چندمرکزی: همکاری، رقابت یا هم رقابتی؟ (یک تحلیل مروری) - صفحه:249-281

  tick  نقش گردشگری بر کیفیت زندگی خانوارهای روستایی مقاصد گردشگری مذهبی (مطالعۀ موردی: شهرستان مشهد) - صفحه:53-89

  tick  واکاوی زیست پذیری شهری با استفاده از مدل Electre (مورد مطالعه: نواحی شهرگرگان) - صفحه:223-248
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved