>
Fa   |   Ar   |   En
   چشم انداز مدیریت بازرگانی   
سال:1394 - دوره:14 - شماره:24


  tick  الگوسازی فعالیت‌های بازاریابی موثر بر ارزش برند با استفاده از نظریه مفهوم‌سازی بنیادی - صفحه:97-115

  tick  الگوی برند بنیادین مبتنی بر ارزش پیشنهادی برند به مشتریان و کارکنان در سازمان‎های چابک ایرانی - صفحه:13-30

  tick  تاثیر بازار محوری بر عملکرد مالی با تاکید بر نقش کارآفرینی سازمانی - صفحه:117-132

  tick  تاثیر تصویر کشور مبدا و تلاش‌های بازاریابی در ارزش ویژه خرده‌فروشی برند - صفحه:79-96

  tick  تاثیر مدیریت دانش مشتری و ابعاد آن بر کیفیت خدمات و رضایت مشتری - صفحه:133-154

  tick  تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اعتماد به برند و ترجیح برند با نقش میانجی کیفیت ادراک‌شده و ارزش برند - صفحه:31-44

  tick  درک تصویر برند با استفاده از روش استخراج استعاره‌های زالتمن - صفحه:155-170

  tick  کاربست نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده در قصد سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:171-183

  tick  نقش میانجی بازارگرایی در ارتباط بین گرایش کارآفرینی و عملکرد - صفحه:63-78

  tick  واکنش‌ بازده غیرعادی سهام نسبت به ارزش برند - صفحه:45-62
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved