>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و فنون دریایی   
سال:1390 - دوره:10 - شماره:2


  tick  استفاده از باکتری باسیلوس(Bacillus Sp.) به منظور تولید پروتیین تک یاخته از امعا و احشا ماهی هوور(Thannus Tonggol) - صفحه:59-68

  tick  استفاده از هیولاندیت اصلاح شده توسط سورفکتانت کاتیونی به عنوان جاذبی جدید در حذف آنیون ها از سیستم مدار بسته پرورش قزل آلا - صفحه:69-78

  tick  بررسی توارث مندلی در هیبرید حاصله از ماهی شاه کولی ماده و سیاه کولی خزری نر با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره - صفحه:50-58

  tick  تجمع فلزات سنگین (مس، سرب و نیکل) در رسوب و دوکفه ای Saccostrea Cucullata در ناحیه بین جزر و مدی چابهار - صفحه:10-25

  tick  تخمین پارامترهای جمعیتی ماهی کوترساده (Sphyraena Jello) در آب های ساحلی بوشهر - صفحه:26-36

  tick  مطالعه تغییرات ساختار بافتی روده آزاد ماهی دریای خزر Salmo Trutta Caspius Kessler,1877 در سطوح مختلف نوکلیوتید جیره - صفحه:37-49

  tick  مطالعه و بررسی برآورد انرژی قابل استحصال از موج و جریان جزرومدی در خلیج چابهار - صفحه:91-107

  tick  مقایسه برخی پارامترهای اسپرم شناختی مولدین ماهی سفید (Rutilus Frisii Kutum, Kamensky 1901) صید شده به دو روش صید گوشگیر و پره - صفحه:4-9

  tick  پیش بینی بازار کرایه حمل فله خشک در سال های 2011 و 2012 - صفحه:79-90
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved