>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و فنون باغبانی ایران   
سال:1400 - دوره:22 - شماره:1


  tick  اثر کاربرد جیبرلیک اسید و ورمی‌‌کمپوست بر برخی ویژگی‌‌‌‌های ریخت‌‌‌‌شناسی و زیست‌‌‌شیمیایی گل نرگس (Narcissus Tazetta L.) - صفحه:55-64

  tick  اثر کودهای شیمیایی و نیتروکسین بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه طالبی رقم احلام در شرایط کم‌آبیاری - صفحه:1-12

  tick  اثرهای پایه‌های همگروهی متحمل به پوسیدگی پاهنگ سیب بر کنترل رشد رقم‌های پیوندی - صفحه:117-134

  tick  ارزیابی درون شیشه‌‌ای برخی ویژگی‌‌های مورفولوژیک گردوهای تراریخت دارای ژن Fld در سطح‌‌های مختلف Nacl - صفحه:65-74

  tick  تاثیر شوری کلرید سدیمی بر رشد و برخی ویژگی‌های فیتوشیمیای چای ترش - صفحه:89-98

  tick  تاثیر محلول‌پاشی عنصرهای نیتروژن، بور، روی و هرس سبز بر تشکیل میوه و ویژگی‌های کمی و کیفی انگور رقم سیاه شاهانی در منطقه پاسارگاد، استان فارس - صفحه:13-28

  tick  تاثیرهای ترکیبی برخی هورمون‌های جنسی پستانداران و تنظیم کننده‌‌های رشد گیاهی بر ویژگی‌های ریخت‌شناسی و زیست‌شیمیایی توت‌فرنگی رقم کاماروسا در زمان برداشت و انبارداری سرد - صفحه:99-116

  tick  تغییرهای ظرفیت فتوسنتزی گیاهچههای برخی جمعیت‌های گوجه‌‌فرنگی در تنش خشکی - صفحه:75-88

  tick  واکنش‌‌های مورفو-فیزیولوژیک برخی پایه‌‌های همگروهی جنس هلوسا به تنش خشکی - صفحه:29-40

  tick  ویژگی‌های فیزیکی-‌شیمیایی و حسی و ترکیب‌های زیست‌فعال نارنگی خرم در زمان برداشت و درطول انبارداری به عنوان یک رقم معرفی شده جدید - صفحه:41-54
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved