>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و برنامه ریزی   
سال:1392 - دوره:17 - شماره:43


  tick  آیا دشت جلفا- هادیشهر مکان ژیومورفولوژیک (ژیومورفوسایت) است؟ نگرشی نو در مدیریت مناطق گردشگری - صفحه:275-305

  tick  ارزیابی خطر زمین لغزش و پهنه بندی آن با استفاده از مدل Lim و بکارگیری تکنیک Gis در حوزه آبخیز گیوی چای، اردبیل - صفحه:307-326

  tick  ارزیابی پتانسیل میان افزایی در محور تاریخی-فرهنگی کلانشهر تبریز - صفحه:41-70

  tick  برآورد بارش به کمک شبکه عصبی مصنوعی با داده های هواشناسی غیربارشی در سه منطقه شیراز، مشهد و کرمان - صفحه:21-40

  tick  برآورد حداکثر بارش محتمل به روش سینوپتیکی در حوضه آبریز رودخانه کرج - صفحه:145-168

  tick  بررسی میزان روان آب و رسوب در رخنمون‌های مارنی استان آذربایجان شرقی - صفحه:71-91

  tick  بررسی و ارزیابی خدمات مراکز بهداشتی– درمانی شهر زابل با استفاده از مدل Topsis - صفحه:169-190

  tick  تحلیل الگوی گسترش کالبدی-فضایی شهر مراغه با استفاده از مدل های کمی - صفحه:191-232

  tick  تحلیل سینوپتیک سامانه های همراه با بارش سنگین و سیل زا در حوضه رودخانه کشکان برای دوره آماری (1384-1350) - صفحه:1-20

  tick  درآمدی بر بازتولید فضاهای مسکونی در نواحی حاشیه نشین: مطالعه موردی منطقه سیلاب تبریز - صفحه:233-273

  tick  سنجش عوامل آسیب رسان ناشی از زلزله در منطقه یک شهر تهران با استفاده از Gis - صفحه:93-122

  tick  پژوهشی پیرامون خانه های دوم و نقش آنها در تغییرات کاربری اراضی نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای هروی، حاج عبدال و دیزج لیلی خان واقع در دره لیقوان استان آذربایجانشرقی) - صفحه:123-144
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved